» Aktuality » Zlepšenie kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied prostredníctvom eurofondov

Zlepšenie kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied prostredníctvom eurofondov

31.12.2010

     Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila v tomto roku posledné dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Ide o výzvy v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenie 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a opatrenie 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Obe dopytovo-orientované výzvy sú určené pre vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied.
     Aktivity výzvy napĺňajú opatrenie uznesenia vlády SR č. 591/2010 z 8. septembra 2010 s cieľom podporiť výrazné zlepšenie kvality vysokých škôl a vedeckých inštitúcií (SAV), zabezpečiť prílev medzinárodne uznávaných expertov na Slovensko i čo najlepšie vzdelávanie v rámci doktorandského štúdia.
     Verejné, štátne i súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV), ako oprávnení žiadatelia tejto výzvy, sa môžu uchádzať o nenávratný finančný príspevok v minimálnej výške 200 000 eur a v maximálnej výške 600 000 eur. Celková výška finančnej pomoci vyčlenená na tieto výzvy z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu predstavuje 14,8 miliónov eur. Verejné a súkromné vysoké školy sa podieľajú na oprávnených výdavkoch projektu vlastnými zdrojmi vo výške minimálne 5%. Štátne vysoké školy a Slovenská akadémia vied, vrátane jednotlivých ústavov SAV, dostanú nenávratný finančný príspevok vo výške 100%.
     V rámci výzvy vyhlásenej na opatrenie 1.2 je možné poskytnúť pomoc na rozvoj regiónov Slovenska mimo Bratislavského samosprávneho kraja, na ktorý je určená výzva v rámci opatrenia 4.2. Predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok je stanovené do 7. marca 2011.
    Úplné znenie výziev je zverejnené na internetovej stránke www.asfeu.sk, na ktorej sú zároveň dostupné aj kontakty na regionálne informačné kancelárie. Kancelárie sa nachádzajú v mestách Bratislava, Žilina, Zvolen a Košice a poskytujú odborné poradenstvo nielen k podmienkam výziev, ale aj k ďalším možnostiam čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ.

Bratislava 31. december 2010