Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Systém duálneho vzdelávania » Žiak v systéme duálneho vzdelávania

Žiak v systéme duálneho vzdelávania


1.     Finančné zabezpečenie žiaka

 

a.       Motivačné štipendium

 
Žiakovi, ktorý sa bude pripravovať na povolanie v študijnom alebo v učebnom odbore zaradenom do zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, sa poskytne mesačne v období školského vyučovania motivačné štipendiumz prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške:
 
Priemerný prospech žiaka % zo sumy životného minima Výška štipendia
do 1,8 vrátane 65 60,85 EUR
horší ako 1,8 do 2,4 vrátane 45 42,12 EUR
horší ako 2,4 do 3,0 vrátane 25 23,40 EUR
 
 

b.       Podnikové štipendium

 
Žiakovi, ktorý bude vykonávať praktické vyučovanie u zamestnávateľabude môcť zamestnávateľ zo svojich prostriedkov poskytovať podnikové štipendium.
 
Podnikové štipendium sa bude poskytovať mesačne v období školského vyučovania najviac do výšky štvornásobku sumy životného minima, t.j. do výšky 374,44 EUR. Pri určovaní výšky podnikového štipendia sa bude prihliadať najmä na dosiahnutý prospech žiaka na praktickom vyučovaní a jeho pravidelnú účasť na praktickom vyučovaní.
 

c.       Odmena za produktívnu prácu

 
Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní bude vykonávať produktívnu prácu, sa bude poskytovať odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške najmenej 50%  z hodinovej minimálnej mzdy, t.j. od 1,49 EUR. Pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.
 

2.     Hmotné zabezpečenie žiaka

 
Žiakovi, ktorý vykonáva praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania zamestnávateľ:
a.        zabezpečuje na svoje náklady b.        uhrádza žiakovi zo svojich prostriedkovnáklady na stravovanie žiaka počas praktického vyučovania vo výške ustanovenej § 152 ods. 3 a 8 Zákonníka práce,
c.         môže uhradiť žiakovi zo svojich prostriedkov náklady na ubytovanie žiaka v školskom internáte a cestovné náhrady za dopravu z miesta trvalého bydliska do strednej odbornej školy, miesta výkonu praktického vyučovania a školského internátu a späť a zo školského internátu do strednej odbornej školy a miesta výkonu praktického vyučovania a späť.
 

3.     Zákonník práce