» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Zhodnotenie priebehu projektu Maturita 2009 online

Zhodnotenie priebehu projektu Maturita 2009 online

19.03.2009

     MŠ SR zastúpené Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania potvrdzuje, že projekt Maturita 2009 online bol dnes elektronickým testovaním z matematiky úspešne ukončený a prebehol bez vážnejších problémov. Online testovania z anglického jazyka a matematiky sa zúčastnilo 20 stredných škôl zo všetkých krajov Slovenska a spolu 792 žiakov. 
     Projekt bol pripravený v spolupráci Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania a Ústavu informácií a prognóz školstva – školských výpočtových stredísk. Jeho cieľom je efektívne využívanie počítačovej techniky a internetu aj pri overovaní a hodnotení výsledkov vzdelávania na celoštátnej úrovni a postupné nahradenie papierovej formy testovania elektronickými systémami. 
     Do projektu Maturita 2009 online boli zapracované skúsenosti z minuloročného online testovania maturity  a  pripravený bol taktiež portál www.maturita-online.sk, kde si mohli žiaci s časovým predstihom precvičiť elektronické testy a oboznámiť sa s elektronickým testovacím prostredím. V regiónoch sa uskutočnili školenia administrátorov testovania a správcov internetovej siete jednotlivých škôl, kde boli učitelia oboznámení s priebehom a organizačnými pokynmi k priebehu online testovania. Príprava testovania bola overená v generálnej skúške, ktorej sa zúčastnilo všetkých 20 škôl a kde si žiaci vyskúšali prácu s elektronickým testom, odskúšala sa bezpečnosť systému a zároveň aj všetky možné riziká a spôsoby ich odstránenia. 
     Tohtoročné online testovanie bude podrobne vyhodnotené a na základe jeho záverov bude pripravená online maturita pre budúci školský rok. Predpokladá sa, že v školách, ktoré sa zúčastnili online testovania, sa vybudujú testovacie centrá, kde bude Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania vyvíjať a overovať nové elektronické testy. V týchto centrách sa bude zároveň pripravovať nová online maturita. Počítačovú techniku testovacích stredísk budú môcť školy využívať vo svojom vzdelávacom procese v priebehu celého školského roka.
     Za úspešný priebeh testovania a veľmi dobrú spoluprácu ďakujeme všetkým žiakom a školám, ktoré sa zúčastnili Maturity 2009 online.

Bratislava 19. marec 2009