» Deti a mládež » Aktuality v oblasti detí a mládeže » Zástupcovia ministerstiev a mládeže krajín Východného partnerstva sa zoznamovali s politikou a realitou mládeže na Slovensku

Zástupcovia ministerstiev a mládeže krajín Východného partnerstva sa zoznamovali s politikou a realitou mládeže na Slovensku

28.03.2014
V dňoch 27 – 28. 3. 2014 Odbor mládeže MŠVVaŠ SR v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Úradom primátora mesta Bratislava a Radou mládeže Slovenska hosťovali študijnú návštevu z krajín Východného partnerstva zameranú na podporu participácie mladých ľudí, medzisektorovú spoluprácu a podporu aktivít mládeže na miestnej úrovni.

Študijná návšteva sa konala na základe spolupráce v oblasti mládeže medzi krajinami V4 a krajinami Východného partnerstva a bola vypracovaná v rámci projektu ERYPU – Eastern Partnership Youth Regional Unit, ktorého hlavným cieľom je podpora rozvoja politiky mládeže v krajinách Východného partnerstva založenej na poznaní mládeže.

Prvá časť študijnej návštevy sa konala v Českej republike v dňoch 25 – 26. 3. 2014. Jej cieľom bolo na Slovensku predstaviť slovenskú realitu v oblasti politiky mládeže. O tom, ako sa tvorí, kto je za čo zodpovedný, akými dokumentmi je štátna politika zastrešovaná a ako sa tieto dokumenty pripravujú v podmienkach Slovenska informovali zástupcovia Odboru mládeže a IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže.

Význam neformálneho vzdelávania v práci s mládežou ako osobitného a dôležitého vzdelávacieho prvku v práci s mládežou, bol prezentovaný cez Národný projekt KomPrax - Kompetencie pre prax, ktorý administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Osobitná časť programu študijnej návštevy bola venovaná úlohe Rady mládeže Slovenska a jej aktivitám v prospech mladých ľudí a projektom, ktoré s mladými ľuďmi realizuje.

Na príklade Bratislavy bol prezentovaný príklad toho, ako môže samospráva zapájať mladých ľudí do rozhodovacích procesov v prospech celej komunity a o význame prípravy stratégií pre mládež na miestnej úrovni na riešenie postavenia mladých ľudí v spoločnosti a podporu ich aktívnej participácie na živote komunity.
Druhý deň pobytu bol venovaný návštevám zariadení a organizácii pracujúcich s mládežou.