» Aktuality » Zasadala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

Zasadala Rada vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu

14.03.2014
     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča sa vo štvrtok 13. marca 2014 uskutočnilo 10. zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie a prípravu.
     Zástupcovia stavovských a profesijných organizácií vyslovili na rokovaní jednoznačný súhlas s nedávno zverejnenými zoznamami študijných a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce, ako aj odborov, ktoré pripravujú absolventov nad rozsah potrieb trhu práce.
     Na programe rokovania bola aj informácia o schválení ďalších normatívov materiálno-technického a priestorového zabezpečenia, ktoré vymedzujú povinný rozsah priestorovej, materiálnej a prístrojovej vybavenosti stredných odborných škôl, stredísk praktického vyučovania, školských hospodárstiev, stredísk odbornej praxe a pracovísk praktického vyučovania. Zástupcovia rezortu školstva informovali zamestnávateľov aj o pripravovanej novele vyhlášky o stredných školách, ktorej medzirezortné pripomienkové konanie sa skončilo 12. marca 2014 a v súčasnosti sa vyhodnocujú vznesené pripomienky.
     Členovia Rady vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu sa tiež venovali novele metodického usmernenia o overovaní odbornej spôsobilosti žiakov stredných odborných škôl na vykonávanie činnosti na technických zariadeniach elektrických ako elektrotechnik. Tá umožní overenie odbornej spôsobilosti v rámci školy už nielen absolventom elektrotechnických študijných a učebných odborov, ale aj absolventom študijného odboru technik energetických zariadení budov.