» Aktuality » Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania

16.06.2016
Zasadal Výbor pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania
     V sídle Národného ústavu celoživotného vzdelávania sa v stredu 15. júna 2016 konalo prvé zasadnutie Výboru pre výskum, vzdelávanie a výchovu v oblasti ľudských práv a rozvojového vzdelávania od pôsobenia novej vlády. Zasadnutie otváral a viedol štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ)  SR Peter Krajňák.
     Členovia výboru si vypočuli analýzu stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve z roku 2015 a možnosti smerujúce k podpore výchovy a vzdelávania k ľudským právam a národnostným menšinám.
    Svoj priestor na prezentovanie aktuálneho stavu práce smerom k podpore ľudských práv dostali aj priamo Vybor ST2riadené organizácie MŠVVaŠ SR. MPC upriamilo pozornosť na internetovú stránku www.bezpre.sk. Jej cieľom je poskytovanie relevantných informácií z oblasti prevencie rizikového správania a podpory zdravia s dôrazom na školské prostredie.
     Štátna školská inšpekcia odprezentovala zistenia zo sledovania kvality realizácie vyučovacieho procesu. Hodnotenie bolo zamerané na dodržiavanie základných práv žiaka.
     CVTI SR ponúklo informácie z mapovania spôsobov výučby práce v školách a v rámci prezentácie upriamilo pozornosť na sledovaný pokles podielu žiakov s osobnými skúsenosťami s porušovaním ľudských práv, avšak zvýšilo sa zastúpenie konkrétnych typov porušení ľudských práv v školskom prostredí. Upozornili tiež na zlyhávanie rodinnej výchovy.
     V rámci diskusie sa členovia Výboru zhodli na potrebe podpory neformálneho vzdelávania a tiež inkluzívneho vzdelávania. V závere stretnutia boli nastolené rámcové témy na ďalšie zasadnutie výboru, ktoré je plánované na september 2016.