» Aktuality » Základné zručnosti u dospelých – téma aj pre Slovensko

Základné zručnosti u dospelých – téma aj pre Slovensko

29.04.2019
Základné  zručnosti u dospelých – téma aj pre Slovensko
     Dňa 25. 4. 2019 sa v Bratislave konala konferencia, ktorej hlavnou témou boli základné zručnosti u dospelých, s dôrazom na čitateľskú, matematickú a počítačovú gramotnosť. Konferencia - ako súčasť medzinárodného  projekt BLUESS – Plán rozvoja základných zručností na Slovensku, ktorý práve začína realizovať Štátny inštitút odborného vzdelávania s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a ďalšími slovenskými a zahraničnými partnermi - predstavuje ďalší z krokov Slovenskej republiky pri realizácii odporúčania Rady Európskej únie Cesty zvyšovania úrovne zručností: nové príležitosti pre dospelých.
     Konferenciu otvorila štátna tajomníčka MŠVVaŠ SR Oľga Nachtmanová spolu s riaditeľkou Sekcie pre odborné vzdelávanie a prípravu a vzdelávanie dospelých Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť Danou Carman Bachmann.
     Odporúčanie, ktoré bolo prijaté Radou EÚ v decembri 2016 počas slovenského predsedníctva Rady EÚ, reaguje na skutočnosť, že až 61 miliónov Európanov trpí v dôsledku nízkeho stupňa kvalifikácie či absencie akýchkoľvek zručností uplatniteľných na trhu práce vrátane čitateľskej, matematickej a digitálnej gramotnosti.
     Na Slovensku je stav veľmi podobný ako v ďalších krajinách EÚ. Napriek rastúcej ekonomike má  Slovensko približne 170 000 evidovaných nezamestnaných, z čoho takmer 60 000 osôb predstavujú osoby s najnižšou úrovňou vzdelania. Podľa odhadov je podobný počet nízko kvalifikovaných osôb mimo evidencie úradov práce – sú to osoby, ktoré sú ekonomicky neaktívne, dlhodobo nezamestnané alebo sú súčasťou inej zraniteľnej skupiny.  Na týchto našich občanov sa vzťahujú ustanovenia spomenutého odporúčania Cesty zvyšovania úrovne zručností, ako aj opatrenia a aktivity slovenských inštitúcií.
     Absencia základných zručností je prekážkou kvalitného života – osobného, pracovného i občianskeho. Problém porozumieť písanému textu, použiť základné matematické funkcie v každodennom živote, či využívať technológie a aplikácie predstavujú v dnešnom rýchle meniacom sa svete vážny hendikep, ktorý ľuďom bráni zapojiť sa do pracovného života alebo napredovať v kariére, obmedzuje v účasti na živote spoločnosti a rodinnom živote a je tiež zdrojom neistoty, nízkeho sebavedomia a často aj hanby. Práve preto je tento problém zložitý, ťažko identifikovateľný a vyžaduje si prístup, ktorý zohľadní všetky tieto aspekty.
 Konferencia predstavuje akýsi štart do problematiky rozvoja základných zručností dospelých na Slovensku a jej snahou bolo podporiť diskusiu odbornej komunity o týchto otázkach.
     Projekt BLUESS sa bude realizovať v rokoch 2019-2020  s viacerými zahraničnými partnermi, a to s Európskou asociáciou vzdelávania dospelých (EAEA), írskou národnou organizáciou pre vzdelávanie dospelých AONTAS a Európskou sieťou pre základné zručnosti (EBSN). Projekt má viacerých národných partnerov a to Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociáciu inštitúcií vzdelávania dospelých (AIVD) a Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (ZKPRK).
     Aktuality o projekte môžete sledovať aj na facebookovej stránke: https://www.facebook.com/Bluessproject/.