» Rýchly prístup » Informácie pre rodičov a žiakov » Najčastejšie otázky » Základné školy

Základné školy

Prečo sa robí testovanie deviatakov len z matematiky a materinského jazyka a nie aj z iných  predmetov?
-
Testovanie žiakov je zložitý proces, ktorý si vyžaduje dlhší čas prípravy, vrátane experimentálneho overovania pripravovaných testov. V súčasnej dobe NUCEM pracuje na príprave testovania žiakov 4. ročníka základných škôl (SJ a M). Testovanie má za cieľ poukázať na dosiahnuté výsledky žiakov v ročníkoch, ktoré ukončujú jednotlivé stupne základnej školy (4. ročník a 9. ročník) a zároveň sú to predmety, z ktorých sa v prevažnom počte stredných škôl vykonávajú prijímacie pohovory žiakov. Rozšírenie testovania aj z iných predmetov bude možné, ak sa ustabilizuje testovanie v 4. a 9. ročníku zo súčasných vyučovacích predmetov(S. j. a M), zvýši sa materiálno-technické a personálne zabezpečenie NUCEM-u.
     Pri rozširovaní testovania z iných predmetov bude treba zvážiť aj jeho organizáciu tak, aby toto testovanie príliš nezasahovalo do výchovno-vzdelávacieho procesu (pre objektivitu - dnes dva predmety 1 deň, pri rozšírení predmetov to bude musieť byť ďalší deň + pre objektivitu zabezpečiť pedagogických zamestnancov z iných škôl). 
     Záverom je tiež treba poznamenať, že testovanie nemusí byť tak objektívne, ako si to mnohí myslia, a to z toho dôvodu, že nie každý žiak je schopný na testovanie reagovať rovnako. Jednému testovanie vyhovuje, inému nie a viac mu vyhovuje napr. písomný prejav, ústna odpoveď, grafický prejav alebo iný produkt činnosti, ktorý by vystihoval jeho dosiahnuté vedomosti, schopnosti, zručnosti a nadanie. Z uvedeného dôvodu sa v mnohých štátoch EÚ upúšťa od nadmerného testovania žiakov základných škôl.


Môže riaditeľ školy odmietnuť prijať do školy žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na výchovu a vzdelávanie formou školskej integrácie?
- Povinnosť vytvárať podmienky na zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školách a školských zariadeniach ustanovuje § 6 ods. 3 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon č. 596/2003 Z. z.) obci v školách, ktorých je zriaďovateľom.
    
V súlade s uvedeným ak v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa základnej školy (obce), do ktorej dieťa podľa miesta bydliska patrí je jedinou školou, riaditeľ tejto základnej školy nemôže odmietnuť prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ani z dôvodu, že v aktuálnom čase nemôže zabezpečiť žiakovi starostlivosť poskytovanú školským špeciálnym pedagógom alebo odôvodnením nedostatočne vytvorených iných podmienok, ktoré však je potrebné v čo najskoršom čase zabezpečiť, aby nebolo porušované zákonné právo žiaka na špeciálne formy a metódy pri jeho vzdelávaní a výchove, t. j. porušovanie § 144 ods. 2 a 3 z. č. 245/2008 Z. z.
     Ak v zriaďovateľskej pôsobnosti zriaďovateľa (obce) je aj iná základná škola, ktorá má vytvorené  podmienky na výchovu a vzdelávanie zodpovedajúce individuálnym potrebám žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, má zriaďovateľ možnosť riešiť jeho výchovu a vzdelávanie zaradením do tejto školy.
     Ak je žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vzdelávaný formou školskej integrácie a riaditeľ školy alebo príslušné školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zistí, že vzdelávanie formu školskej integrácie nie je na prospech začlenenému žiakovi alebo žiakom, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania, navrhne po písomnom súhlase orgánu miestnej štátnej správy v školstve  príslušného školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie zákonnému zástupcovi iný spôsob vzdelávania dieťaťa (napr. v špeciálnej triede, špeciálnej škole  a pod.).
     Príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve uhradí zo štátneho rozpočtu zákonnému zástupcovi dieťaťa cestovné náklady vo výške ceny hromadnej dopravy na jeho dopravu do a zo školy, do ktorej bol žiak po zmene zaradený. V prípade nesúhlasu zákonného zástupcu so zmenou spôsobu vzdelávania dieťaťa, o jeho ďalšom vzdelávaní rozhodne súd.


Na koho sa mám obrátiť, keď nie som spokojný s úrovňou vzdelávania na ZŠ/SŠ, keď napriek mojej žiadosti škola komisionálne nepreskúšala moje dieťa, keď mám pochybnosti o konaní riaditeľa školy vo veci ukončenia štúdia žiaka alebo som presvedčený o neobjektívnosti hodnotenia môjho dieťaťa v škole?
-  Výchovnovzdelávací proces na stredných a základných školách rieši Štátna školská inšpekcia, územne príslušné inšpekčné centrum v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Na základe tejto skutočnosti je MŠVVaŠ SR povinné podľa § 9 zákona  č. 9/2010 Z.  z. o sťažnostiach vec postúpiť na priame vybavenie tomuto orgánu štátnej správy.


Prečo naša škola obdržala dodávku učebníc od iného distribútora, musíme za tieto učebnice platiť?
- Firma Xepap, spol. s r.o. so sídlom vo Zvolene, je od februára 2011 oficiálnym distribútorom učebníc pre školy. Xepap zabezpečuje distribúciu učebníc hradených MŠVVaŠ SR školám na základe záväznej objednávky cez edičný portál. Predchádzajúci distribútor učebníc, firma ADREM, už nezabezpečuje bezplatnú distribúciu učebníc do škôl. Všetky potrebné informácie o objednávaní učebníc, distribútorovi a učebnicovej politike MŠVVaŠ SR nájdete na www.edicnyportal.sk.


Ktoré náboženské spoločnosti majú v súčasnosti právo na vyučovanie náboženskej výchovy na školách?
- V zmysle § 15 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyučovanie náboženskej výchovy alebo náboženstva zabezpečujú registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré súčasne podpísali buď Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní č. 394/2004 Z. z. alebo Dohodu medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní č. 395/2004 Z. z.