» Aktuality » Základné školy majú už len zopár dní možnosť zapojiť sa do výzvy operačného programu Vzdelávanie

Základné školy majú už len zopár dní možnosť zapojiť sa do výzvy operačného programu Vzdelávanie

27.05.2011

     Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Inovovanie obsahu a metód vzdelávania pre základné školy má dátum uzávierky 31. mája 2011. Do tohto termínu môžu jej oprávnení žiadatelia - základné školy - podávať svoje projekty. Na výzvu opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú, ktorú vyhlásila 31. marca 2011 Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU), je tentokrát vyčlenených 25 miliónov eur z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu.
    
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) musí byť do termínu uzávierky odoslaná elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS. Po elektronickom odoslaní žiadosti o NFP zabezpečí základná škola jej fyzické doručenie do podateľne ASFEU, a to buď poštou, kuriérom alebo osobne. Preberanie fyzicky doručených žiadostí o NFP vykonáva podateľňa ASFEU v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod. až do 31. mája 2011 (vrátane) na adrese: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.
     Za dátum doručenia žiadosti o NFP do ASFEU, ak ide o osobné doručenie, sa považuje deň jej fyzického doručenia v papierovej forme. V prípade predkladania žiadosti o NFP poštou alebo kuriérom sa za deň jej doručenia považuje deň odoslania papierovej verzie žiadosti o NFP na takúto prepravu. ASFEU základným školám odporúča, aby dôsledne dodržiavali postup predkladania žiadostí o NFP cez verejný portál ITMS, ako aj spôsob doručenia žiadostí do ASFEU, pri ktorom je dôležité uviesť všetky povinné údaje na obale zásielky žiadosti o NFP (napr. kód výzvy, identifikátor žiadosti, nápis „neotvárať"). Podrobné usmernenia sú k dispozícii v znení výzvy a v jej prílohách na internetovej stránke www.asfeu.sk.
     Projekty v rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPV-2011/1.1/06-SORO môžu byť zamerané na tvorbu a využitie nových učebných materiálov a didaktických prostriedkov vo výučbe cudzieho jazyka s dôrazom na anglický jazyk, podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti žiakov, inovovanie metód vzdelávania s dôrazom na zavádzanie digitálneho vyučovania, ako aj zvyšovanie jazykových a digitálnych zručností a zručností metakognitívnych stratégií pre získanie čitateľských zručností pedagogických zamestnancov. Oprávnenú cieľovú skupinu tvoria pedagogickí zamestnanci a žiaci základných škôl, ako aj špeciálnych základných škôl.
     Miestom realizácie projektu môže byť celé územie Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, dĺžka trvania projektu sa má pohybovať v rozpätí od 18 do 24 mesiacov. Minimálna výška NFP na jeden projekt predstavuje 100 000 eur, maximálna 400 000 eur.

Bratislava 27. máj 2011