» Aktuality » Začínajú sa zápisy prvákov do základných škôl

Začínajú sa zápisy prvákov do základných škôl

11.01.2012

     Od 15. januára 2012 sa v základných školách začnú zápisy prvákov. Povinné prihlásenie na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole sa týka zhruba 54-tisíc detí, ktoré do 1. septembra 2012 dovŕšia šiesty rok veku.
     Presné miesto a čas zápisu určí zriaďovateľ školy (obec, krajský školský úrad, cirkev alebo súkromný zriaďovateľ). Bližšie informácie získajú zákonní zástupcovia budúcich prvákov na internetovej stránke školy alebo priamo u riaditeľa školy. Zápisy potrvajú až do 15. februára (v mnohých prípadoch ich školy uskutočňujú aj v sobotu). 
     Rodič môže pre budúceho školáka vybrať ktorúkoľvek jednu základnú školu. V zmysle zákona plní žiak povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (tzv. spádová škola). Ak sa rodič rozhodne pre inú základnú školu, jej riaditeľ oznámi túto skutočnosť riaditeľovi spádovej školy, a to najneskôr do 31. marca 2012.
     Pri zápise je potrebné predložiť osobné údaje dieťaťa (meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalý pobyt) a zákonných zástupcov (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko). Potrebný je tiež občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.
     Pedagógovia väčšinou formou rozhovoru a na základe výtvarného vyjadrenia preveria psychické, fyzické a sociálne schopnosti dieťaťa (rozoznávanie farieb či geometrických tvarov, priestorovú orientáciu, komunikačné schopnosti a pod.)
     Škola zapíše dieťa, ktoré v čase nástupu dovŕši 6 rokov, pričom dieťa začne plniť povinnú školskú dochádzku, ak dosiahlo školskú spôsobilosť (primeranú psychickú, telesnú a sociálnu vyspelosť). V opačnom prípade môže riaditeľ základnej školy rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou tejto žiadosti musí byť odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade aj na návrh materskej školy, a to na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Podmienkou je však aj v tomto prípade informovaný súhlas rodiča. Ten má tiež právo rozhodnúť o tom, či jeho dieťa bude v prípade odkladu navštevovať materskú školu alebo nultý ročník. O prijatí dieťaťa na základné vzdelávanie rozhodne riaditeľ školy do 31. mája 2012.
     O dodatočnom odložení povinnej školskej dochádzky môže riaditeľ školy rozhodnúť, ak sa u žiaka po nastúpení do prvého ročníka do konca prvého polroka zistí, že ešte nedosiahol školskú spôsobilosť.
     V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu v zahraničí, rodič ho musí zapísať aj na spádovú školu na Slovensku, spravidla v mieste trvalého bydliska. Na nej bude žiak vykonávať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré určí riaditeľ školy.
     V minulom roku prišlo k zápisu na území Slovenska 57 213 detí, pričom začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky bol odložený v  4 870 prípadoch.

Bratislava 11. január 2012