» Aktuality » Za účasti štátnej tajomníčky a riaditeľa ŠPÚ si členovia odbornej komisie ŠPÚ prevzali menovacie dekréty

Za účasti štátnej tajomníčky a riaditeľa ŠPÚ si členovia odbornej komisie ŠPÚ prevzali menovacie dekréty

15.06.2017
Za účasti štátnej tajomníčky a riaditeľa ŠPÚ si členovia odbornej komisie ŠPÚ prevzali menovacie dekréty
     Členovia novej odbornej komisie ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorú tvoria prevažne Slováci zo západnej Európy, si prevzali menovacie dekréty. Podujatia sa zúčastnila aj štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová a riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     Vo svojom príhovore štátna tajomníčka vyjadrila presvedčenie, že vzdelávanie je pre spoločnosť presne tým, čím sú korene pre strom, ktoré je potrebné ovlažovať pre dosiahnutie úspechu u budúcej generácie a pocitu príslušnosti k slovenským koreňom doma aj v zahraničí.
     Za predsedníčku si členovia komisie zvolili Máriu Pacherovú z Dublinu, ktorá je predstaviteľkou Slovákov žijúcich v Írsku. Hlavnou témou rokovania boli vzdelávacie štandardy predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov plniacich povinnú školskú dochádzku v školách mimo územia Slovenskej republiky.
     Štátna tajomníčka tiež prítomných delegátov informovala o príprave návrhu na doplnenie zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní, tzv. školského zákona, ktorým sa rozšíria skupiny škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie a to tak vecne, ako aj teritoriálne. Uvedená novelizácia v praxi pomôže krajanským komunitám a vzdelávacím centrám. Ďalej vyzdvihla pomoc rezortu školstva nákupom a distribúciou učebníc pre krajanské vzdelávacie inštitúcie, ktorých dostupnosť sa očakáva koncom letných prázdnin. V súlade so schváleným kalendárom vzdelávacích podujatí pre deti Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2017 prebiehajú i v tomto roku pobytové programy pre žiakov zahraničných základných a stredných škôl.
     Upriamila pozornosť aj na Dohodu o spolupráci v oblasti vzdelávania medzi rezortom školstva a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici, podpísanou v júli 2016, v rámci ktorej je možné zabezpečiť predovšetkým podporu vzdelávania detí Slovákov žijúcich v zahraničí. V zmysle uvedenej dohody je realizovaný pilotný projekt „Slovenské vzdelávacie centrá vo svete“, ktorý zahŕňa spoluprácu so vzdelávacími centrami v Dubline, Birminghame a Mníchove. Súčasťou tohto projektu je tvorba vzdelávacích štandardov predmetu slovenský jazyk a literatúra pre žiakov plniacich si povinnú školskú dochádzku na školách mimo územia Slovenska. Očakáva sa tvorba učebníc v troch jazykových mutáciách - anglickej, nemeckej a francúzskej a s tým súvisiace praktické preskúšanie pracovných listov s deťmi, ktoré bude prebiehať počas 9-dňového letného kurzu slovenského jazyka a kultúry „Sme v slovenčine doma“ v auguste tohto roku. V neposlednom rade štátna tajomníčka spomenula pripravované zvyšovanie kvalifikácie učiteľov, ktorí budú vykonávať záverečné, komisionálne skúšky v pilotných centrách.
     Zasadania odbornej komisie sa zúčastnili aj zástupcovia Slovákov z USA a Austrálie, ktorí pricestovali do Bratislavy na spoločné zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie KŠV Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Zasadanie odbornej komisie ŠPÚ a sekcie ÚSŽZ boli súčasťou programu, ktorým si odborná verejnosť pripomenula 70. výročie vzniku ŠPÚ, najstaršieho a najväčšieho výskumno-vzdelávacieho pracoviska v oblasti školstva na Slovensku.
     „Odborná komisia ŠPÚ pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorá vznikla v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí prerokovala a pripomienkovala návrh vzdelávacích štandardov, ktoré budú upravovať vzdelávanie žiakov so slovenským občianstvom, ktorí si plnia povinnú školskú dochádzku. Po zapracovaní pripomienok budú štandardy schválené,“ uviedol riaditeľ ŠPU Ľ. Hajduk.