» Aktuality » Workshop národného projektu potvrdil potrebu zatraktívnenia hodín TV

Workshop národného projektu potvrdil potrebu zatraktívnenia hodín TV

09.11.2015
Workshop národného projektu potvrdil potrebu zatraktívnenia hodín TV
      Národné športové centrum ako priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovala 5. novembra 2015 workshop k národnému projektu – Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy. Vydarené podujatie sa uskutočnilo v aule FTVŠ UK Bratislava, pričom sa jeho účastníci, po úvodnom príhovore riaditeľa NŠC Borisa Čavajdu, oboznámili postupne s vystúpeniami a prezentáciami odborníkov z NŠC (projektový manažér Martin Prekop – Informácia o národnom projekte, hlavný koordinátor vzdelávacích aktivít Boris Čechvala – Skúsenosti z priebehu organizácie školení), FTVŠ UK (expert pre vzdelávanie, garant národného projektu Ľubor Tománek – Vyhodnotenie vzdelávacej časti projektu – prezentácia čiastkových výsledkov hodnotiacich dotazníkov účastníkov vzdelávania, expert pre rozvoj pohybových schopností, garant národného projektu Eugen Laczo – Prínos národného projektu z pohľadu testovania pohybových schopností školskej mládeže) i pohľadmi z radov regionálnych expertov (Ľudmila Kováčová, Dušan Sliva – Priebeh a organizácia národného projektu z pohľadu regionálneho pracovníka) či školiteľov a frekventantov (Mária Veissová, Viera Striešková – Praktické skúsenosti školiteľa so vzdelávaním frekventantov v praxi).
     Účastníci workshopu, čiže pedagógovia z celého Slovenska a študenti FTVŠ , ktorým je problematika telesnej výchovy na základných a stredných školách a s ňou spojené problémy so zdravím mladej generácie vlastná, mali možnosť získať súhrn informácií z priebehu a realizácie národného projektu od februára 2013, kedy bol odštartovaný. Potešiteľné je, že workshop potvrdil svojím priebehom dôležitosť a vážnosť pertraktovanej oblasti, keď nechýbal aktívny prístup z publika signalizujúci záujem s reakciami, poznámkami, otázkami i úvahami viacerých účastníkov na aktuálne témy prednášateľov. Atmosféra v aule FTVŠ by sa dala charakterizovať ako tvorivá, podnetná, otvorená, v ovzduší dialógového režimu, čo napokon bolo aj cieľom organizátorov. Podľa názorov účastníkov z celého Slovenska išlo o potrebné stretnutie s vyjasnením si postojov a otázok s ďalšími perspektívami riešenia už na vyššom stupni smerom ku konkrétnym úlohám pri zvyšovaní úrovne pedagogického procesu ohľadne telesnej a športovej výchovy.  Cieľ projektu – vyškolenie 3400  učiteľov v celej SR bol náročný a veľmi prácny, ale v konečnom dôsledku splnený, za čo patrí všetkým zainteresovaným veľká vďaka.
     Diskusia medzi účastníkmi naznačila, že absolventi projektu využívajú získané poznatky a športové pomôcky v praxi a majú pozitívny ohlas u žiakov, čo smeruje k hlavnému cieľu projektu, k získaniu návyku k pohybu a zdravému štýlu života u detí. Súčasťou projektu bolo aj testovanie pohybových schopností žiakov, vďaka ktorým boli získané zaujímavé štatistické údaje v jednotlivých vekových kategóriách. Údaje nadobudnuté testovaním potvrdili, že dnešná mládež nie je tak pohybovo zdatná, ako boli deti v minulosti, čo len utvrdilo všetkých zúčastnených v potrebe viac podporovať a inovovať hodiny telesnej výchovy na školách.