» Akreditácia programov doplňujúceho pedagogického štúdia a programov kontinuálneho vzdelávania » Vzory tlačív k profesijnému rozvoju pedagogických a odborných zamestnancov

Vzory tlačív k profesijnému rozvoju pedagogických a odborných zamestnancov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  zverejňuje vzory tlačív, na ktorých sa vydávajú doklady pre potreby profesijného rozvoja  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v súlade s § 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 60 ods. 8 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na zjednotenie postupu pri vydávaní verejných listín.