» Aktuality » Vzdelávanie na vysokých školách môže byť cez eurofondy kvalitnejšie

Vzdelávanie na vysokých školách môže byť cez eurofondy kvalitnejšie

30.07.2012

     Úroveň vzdelávania na slovenských vysokých školách môžu významne zvýšiť finančné prostriedky z eurofondov. Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila 27. júla 2012 v rámci operačného programu Vzdelávanie novú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl. Výzva finančne podporená z Európskeho sociálneho fondu v celkovej výške 13 miliónov eur je určená pre všetky regióny Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja.
    
Výzva sa orientuje na podporu aktívnej spolupráce vysokých škôl so súkromným sektorom a organizáciami výskumu a vývoja na národnej aj medzinárodnej úrovni. Predložené projekty môžu byť zamerané napríklad na vzdelávanie zamestnancov výskumu a vývoja, podporu kariérneho rastu a zvyšovanie kompetenčného profilu zamestnancov alebo aj na zvýšenie cezhraničnej spolupráce vysokoškolských učiteľov a študentov. Žiadatelia o NFP sa môžu uchádzať minimálne o 1 milión eur a maximálne o 2,5 milióna eur na jeden projekt. Oprávnenými žiadateľmi môžu byť štátne vysoké školy, verejné vysoké školy a súkromné vysoké školy, ktoré musia spĺňať všetky podmienky predmetnej výzvy. Aktivity výzvy napĺňajú prioritu Programového vyhlásenia vlády SR z mája 2012 pre oblasť vysokých škôl, v ktorej sa vláda zaviazala podporiť vysokoškolské vzdelávanie, výskum, inovácie s osobitným zreteľom na oblasť prírodných a technických vied a s väzbou na celospoločenské potreby a hospodársky rozvoj, ako aj mobilitu študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov.
     Uzávierka prijímania žiadostí o NFP je 28. 9. 2012. Kompletné informácie o výzve sú k dispozícii na webovom sídle www.asfeu.sk v časti Aktuálne výzvy pod operačným programom Vzdelávanie. Prípadné otázky k výzve je možné posielať na adresu opv@asfeu.sk alebo priamo kontaktovať ASFEU.