» Aktuality » Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením vstúpia do platnosti tak, ako to bolo plánované

Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením vstúpia do platnosti tak, ako to bolo plánované

31.08.2017
Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením vstúpia do platnosti tak, ako to bolo plánované
     Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením začínajú platiť už od 1. septembra 2017. Potvrdil to na stretnutí v Štátnom pedagogickom ústave štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, ktorý na túto tému diskutoval s riaditeľom Štátneho pedagogického ústavu Ľudovítom Hajdukom a odborníkmi na problematiku vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením - detí s mentálnym, sluchovým, zrakovým, telesným postihnutím, narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom a ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, detí chorých a zdravotne oslabených, hluchoslepých, rovnako ako detí s viacnásobným postihnutím.
     „Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie vstúpia do platnosti 1. septembra 2017 tak, ako to bolo pôvodne ohlásené. Minister školstva poslal túto informáciu aj Spoločnosti pre predškolskú výchovu a Slovenskej komore učiteľov,“ povedal štátny tajomník Peter Krajňák, ktorý sa ohradil voči názorom, že bude prebiehať segregácia detí na úrovni národného kurikula, pokiaľ budú tieto vzdelávacie programy platiť v praxi.
     Odborníci z rezortu školstva, ŠPÚ a akademickej obce upozornili tiež na to, že v nových vzdelávacích programoch pre deti so zdravotným znevýhodnením nie sú nové požiadavky, týkajúce sa materiálno-technického a personálneho vybavenia materských škôl. „Sú porovnateľné s požiadavkami schválenými vo vzdelávacích programoch v roku 2009, došlo len k ich spresneniu,“ uviedla Darina Tarcsiová z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, ktorá je zároveň predsedníčkou Odbornej komisie ŠPÚ pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Ako vysvetlili odborníci, špecifické ciele výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením sa v každom vzdelávacom programe líšia práve s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. Obsah a ciele vzdelávania príslušných vzdelávacích oblastí sú prispôsobené stupňu a charakteru zdravotného znevýhodnenia a z toho vyplývajúcich individuálnych schopností a možností dieťaťa. Vzdelávacie programy pre deti s konkrétnym zdravotným znevýhodnením ako napríklad s mentálnym, sluchovým, zrakovým alebo telesným obsahujú špecifiká, na ktoré je nevyhnutné prihliadať pri ich výchove a vzdelávaní vo všetkých materských školách, v ktorých sú vzdelávané.
     Práve preto Štátny pedagogický ústav v spolupráci so špičkovými odborníkmi z oblasti špeciálnej pedagogiky a špeciálnymi pedagógmi z praxe pre jednotlivé druhy zdravotného znevýhodnenia pripravili vzdelávacie programy, ktoré boli navyše prekonzultované aj s inými renomovanými odborníkmi zo špeciálnopedagogickej praxe a teoretikmi z oblasti špeciálnej pedagogiky v rámci osobitnej Odbornej komisie ŠPÚ pre problematiku vzdelávania detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením.
     Tieto deti a ich rozvoj si vyžadujú vytvorenie podmienok pre ich vzdelávanie, čo sa uvádza aj v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. „Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením sú pre materské školy pomôckou, ktorá im zjednoduší život pri vzdelávaní detí s rôznymi znevýhodneniami. Učitelia sa zamerajú v konkrétnom prípade len na jedno konkrétne z deviatich zdravotných znevýhodnení, pre ktoré je vypracovaný samostatný vzdelávací program. Spolu s aplikáciami, ktoré sú spracované tak zrozumiteľne, že im môže porozumieť aj laik, im to prácu s integrovanými deťmi neskomplikuje, ale práve naopak, uľahčí,“ zhodnotil riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     „To, ako sa osvedčili nové vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením v predprimárnom vzdelávaní v praxi, rezort školstva vyhodnotí na konci školského roka 2017/2018," avizoval štátny tajomník Krajňák.
      Obsah a ciele vzdelávania jednotlivých vzdelávacích oblastí sú prispôsobené najmä stupňu mentálneho postihnutia a jeho individuálnym špecifickým potrebám a osobitostiam. Napríklad vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda sú pri realizácii cieľov hlavným zdrojom poznania jednoduché pozorovania prírody, jednoduché pokusy a praktické činnosti. Volia sa primerané špeciálno-pedagogické metódy, ktoré sa opierajú o zmyslové poznávanie detí. Deti sa učia chápať jednoduché vzájomné vzťahy a súvislosti v prírode na základe zmyslového vnímania a činností s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a vyobrazenými materiálmi.
     Učivo sa podáva takými metódami a formami, ktoré sú pre dieťa s mentálnym postihnutím najprijateľnejšie. Cieľom je, aby sa deti s postihnutím a aj bez neho vzdelávali spoločne, aby sa zabezpečila inklúziu a všetky deti sa tak mohli učiť rovnakú tému, ale tak, aby boli zohľadnené špecifické požiadavky u znevýhodnených detí.
     Od 1. septembra 2017 vstúpi do platnosti aj Vzdelávací program pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie a Vzdelávací program pre žiakov s poruchami správania pre primárne vzdelávanie, nižšie stredné vzdelávanie, nižšie stredné odborné vzdelávanie, úplné stredné všeobecné vzdelávanie, úplné stredné odborné vzdelávanie.