» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Vzdelávanie (ESF) » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov » Výzvy na predkladanie dopytovo –orientovaných projektov (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – opatrenie 2.2)
Operačný program Vzdelávanie EU - ESF

Výzvy na predkladanie dopytovo –orientovaných projektov (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – opatrenie 2.2)

Na základe operačného programu Vzdelávanie sú vyhlasované výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF, resp. písomné vyzvania (národné projekty), ktoré bližšie určujú pravidlá predkladania žiadostí. Podmienky sa môžu v závislosti od výzvy, resp. písomného vyzvania mierne odlišovať. Žiadateľ predkladajúci svoju žiadosť na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) sa musí orientovať podľa podmienok stanovených vo výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z ESF, resp. písomnom vyzvaní, ktorú zverejní MŠVVaŠ SR ako riadiaci orgán (RO):

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ