» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Výzva OPVaV-2013/2.2/09-RO na prekladanie žiadosti o NFP

Výzva OPVaV-2013/2.2/09-RO na prekladanie žiadosti o NFP

09.07.2013
Dňa 09. 07. 2013 vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Riadiaci organ pre operačný program Výskum a vývoj výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 2.2 Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe s názvom "VYBUDOVANIE UNIVERZITNÝCH VEDECKÝCH PARKOV A VÝSKUMNÝCH CENTIER ", kód výzvy OPVaV-2013/2.2/09-RO.