Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Aktuality » Výzva OP Výskum a inovácie zameraná na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – 2. etapa

Výzva OP Výskum a inovácie zameraná na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – 2. etapa

13.08.2018
Výzva OP Výskum a inovácie zameraná na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – 2. etapa

     Podpora 2. etapy úspešných projektov centier excelentnosti nadnárodného významu bude cieľom ďalšej plánovanej výzvy Výskumnej agentúry v rámci operačného programu Výskum a inovácie. Suma 20 miliónov eur z Európskeho regionálneho fondu bude smerovať k žiadateľom z Bratislavského kraja.
     Tento raz budú môcť predkladať projekty prijímatelia z minulého programového obdobia v rámci operačného programu Výskum a vývoj (výzva s kódom OPVaV-2013/4.1/04-SORO). Tieto subjekty sa teraz v roli oprávnených žiadateľov budú môcť uchádzať o ďalšiu podporu zo štrukturálnych fondov.
     Cieľom predkladaných projektov budú musieť byť konkrétne výsledky so silným potenciálom využiteľnosti v následnej praxi a ich prelomovým charakterom – prototypy, patentovateľné duševné vlastníctvo/nový postup/nová metóda, postup a pod.
     Pôvodné konzorciá už podporených centier excelentnosti sa budú môcť meniť za podmienky zachovania kvalitatívnych požiadaviek, ako aj zachovania tematickej výskumno-vývojovej kontinuity centra excelentnosti. Realizácia projektu taktiež bude musieť viesť k rozvoju centra excelentnosti nadnárodného významu a k realizácii medzinárodnej výskumnej spolupráce. V priebehu realizácie projektu je akcent na aktívnej kooperácii s inými výskumnými centrami žiadateľa. Prioritou každého podporeného centra excelentnosti bude okrem iného aj výchova mladej generácie vedeckých pracovníkov a aktívne zapájanie študentov do výskumných aktivít podporeného projektu.
      Podmienkou výzvy bude aj participácia špičkových zahraničných výskumných pracovníkov v projektových aktivitách koordinátora projektu.
     Súčasťou predkladaných projektov bude musieť byť zahraničnými expertami posúdená aktualizovaná „Strategická výskumná agenda centra excelentnosti do roku 2023“.
     Výzva bude vyhlásená v rámci špecifického cieľa 2.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania VaV centier. Pôjde o otvorenú výzvu, v ktorej bude stanovený termín uzavretia prvého kola, následne vždy do dvoch týždňov od uzavretia každého predchádzajúceho hodnotiaceho kola.
      Výzva s kompletnými podmienkami oprávnenosti a poskytnutia NFP bude zverejnená na webových sídlach www.opvai.sk a www.vyskumnaagentura.sk. Kontakt na Výskumnú agentúru je info@vyskumnaagentura.sk. Ďalšie informácie k zverejnenej výzve, ako aj k operačnému programu Výskum a inovácie je možné nájsť na webovom sídle www.opvai.sk a na www.vyskumnaagentura.sk.