» Regionálne školstvo » Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti regionálneho školstva » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejnené v roku 2017 » Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2017“

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2017“

 
Vyhlásenie výsledkov
výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií k výzve
 ZDRAVIE NA TANIERI 2017
 
V rámci výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií k projektu pod názvom ZDRAVIE NA TANIERI 2017 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR predložených 147 projektov s požiadavkou 1 028 887EUR  na ich realizáciu.

Z podaných projektov medzirezortná komisia pre výber a hodnotenie projektov vybrala 15 projektov s výškou finančného príspevku v sume 100 000 EUR.

Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom zmluvy o pridelení dotácie a škola, zariadenie školského stravovania, ktoré je súčasťou školy je povinné pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.


Súbor typu pdf Zdravie na tanieri 2017 - vybrané projekty

Súbor typu pdf Zdravie na tanieri 2017 - nevybrané projekty

Súbor typu pdf Zdravie na tanieri 2017 - vyradené projekty


 
Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na podporu  zdravia a zdravého životného štýlu v rámci projektu „Zdravie na tanieri 2017“

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  na podporu Celospoločenských programov podpory zdravia a zdravého životného štýlu vyčlenilo finančné prostriedky z rozpočtu kapitoly na rok 2017 na dotácie k projektu Zdravie na tanieri 2017.Účelové finančné prostriedky poskytnuté na základe tejto výzvy sú určené pre zriaďovateľa zariadenia školského stravovania podľa §6 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
Cieľom podpory je najmä
 
Prevencia obezity
-  motiváciou detí a žiakov k zmene stravovacích návykov využitím regionálnych potravinárskych produktov
-  sprievodnými aktivitami s cieľom vytvoriť zdravé prostredie v škole „SMART  ŠKOLA“, a podpory predaja zdravšej voľby nápojov a potravín v školách prostredníctvom „SMART FOOD“ automatov
-  pitným režimom na tému „Moje aqua video“ alebo „Moje aqua selfie“
 
Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek je
                                                                19. máj 2017.