Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Deti a mládež » Financovanie práce s deťmi a mládežou » Programy finančnej podpory aktivít deti a mládeže na roky 2008 - 2013 » Program ADAM 3 - Podpora akvizičných a aktivizačných činností pre deti a mládež a podpora sieťovania subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni » Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008 - 2013

Ministerstvo školstva SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu v rámci programov finančnej podpory aktivít detí a mládeže na roky 2008-2013.

V rámci tejto výzvy môžu žiadatelia predkladať žiadosti o dotáciu pre budúcu finančnú podporu, ktorá sa bude poskytovať v rámci programu ADAM 3.

Uzávierka predkladania žiadostí je dňa 20. decembra 2007 o 15,00 hod. v prípade osobného doručenia. V prípade doručenia poštou rozhoduje dátum poštovej pečiatky.