Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2009 » Výzva na predkladanie rozvojových projektov vysokých škôl v roku 2009

Výzva na predkladanie rozvojových projektov vysokých škôl v roku 2009

Podľa § 89 ods. 7 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") poskytuje verejným vysokým školám dotáciu na rozvoj vysokej školy na základe výberového konania, v ktorého rámci jednotlivé vysoké školy predkladajú ministerstvu projekty na uskutočňovanie svojich rozvojových projektov. V súlade s odsekom 56 metodiky rozpisu dotácií verejným vysokým školám na rok 2009 vydáva ministerstvo výzvu na predkladanie rozvojových projektov v roku 2009.

Na rok 2009 sa vypisuje jedna tematická oblasť pre rozvojové projekty:

Ministerstvo môže dodatočne vypísať výzvu na predkladanie rozvojových projektov v ďalších oblastiach.

Uzávierka podávania projektov je 31. júla 2009 (dátum poštovej pečiatky alebo pečiatky v podateľni ministerstva a vystavenie na portáli vysokých škôl www.portalvs.sk).