» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2014 – 2020 » Operačný program Výskum a inovácie » Výzvy na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov » Výzva na predkladanie projektov na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10

Výzva na predkladanie projektov na podporu výskumno-vývojových kapacít v oblasti Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vyhlásila Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu výskumno-vývojových (VaV) kapacít v oblasti  Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Kód výzvy: OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-10