» Štrukturálne fondy EÚ » Programové obdobie 2007 - 2013 » OP Výskum a vývoj (ERDF) » Aktuality » Výzva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľov projektov v rámci OP Výskum a vývoj

Výzva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľov projektov v rámci OP Výskum a vývoj

13.12.2007

Ministerstvo školstva SR ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj vyzýva na predkladanie prihlášok na hodnotiteľa na odborné hodnotenie projektov v rámci operačného programu Výskum a vývoj.

Prihlášky a životopisy je potrebné poslať v termíne do 15. februára 2008 na adresu:
Ministerstvo školstva SR
sekcia európskych záležitostí
odbor pre OP Výskum a vývoj
Stromová 1
813 30 Bratislava  

Stiahnite si:
>> Formulár prihlášky
>> Formulár životopisu (dostupný aj na stránke Europass)

POZOR! Formulár prihlášky hodnotiteľa OP Výskum a vývoj nie je totožný s formulárom prihlášky hodnotiteľa OP Vzdelávanie!