» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2018 » Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2018

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania na rok 2018

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že v roku 2018 vyčlenilo finančné prostriedky na realizáciu rozvojových projektov zameraných na rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania v základných a stredných školách pod názvom
ENVIROPROJEKT 2018.
     Finančné prostriedky budú pridelené na základe § 4d, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zriaďovateľom verejných, súkromných a cirkevných základných a stredných škôl v súlade s nižšie zverejnenou výzvou na rok 2018.
     Žiadosť o financovanie rozvojového projektu predkladá zriaďovateľ základnej alebo strednej školy prostredníctvom odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja v súlade s § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. a v požadovanom rozsahu podľa výzvy.
     Konečný termín podávania žiadostí podľa zverejnených požiadaviek (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke) je 29. marec 2018.
     Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti sekcii regionálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v lehote do 11. apríla 2018.