» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2016 » Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2016“

Výzva na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2016“

Zverejnenie výsledkov výzvy na podávanie žiadostí
o financovanie rozvojového projektu
PROTIDROGOVÁ PREVENCIA  2016

V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu PROTIDROGOVÁ PREVENCIA  2016
bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR) zaslaných  28 projektov.

Z podaných projektov komisia pre výber a hodnotenie rozvojových projektov Protidrogová prevencia 2016 (ďalej len „komisia“)  na svojom zasadnutí vyradila štyri projekty  z dôvodu neoprávnenosti žiadateľa.
 
Komisia následne navrhla 14 projektov na podporu a pridelenie účelových finančných prostriedkov pre projekty realizátorov v oblasti protidrogovej prevencie, ktorých zoznam a výšku pridelených finančných prostriedkov uvádzame v  priloženej  tabuľke - Zoznam vybraných projektov PROTIDROGOVÁ PREVENCIA 2016.Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorým v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov.
Realizátor projektu  je povinný pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.

Realizátori projektov umožnia členom komisie priebežne sa oboznamovať s realizáciou projektov a prípadne aj  pošlú pozvánky na realizované aktivity na adresu predsedníčky komisie PhDr. E. Tomkovej na sekciu regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.
Najneskôr do 15. januára 2017 predložia  realizátori projektu  písomnú záverečnú správu o realizácii projektu na adresu: PhDr. Eva Tomková, predsedníčka komisie Protidrogová prevencia 2016, Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava podľa uvedenej štruktúry.
 

Súbor typu pdf zoznam podporených projektov Protidrogová prevencia 2016
Súbor typu rtf štruktúra - záverečná správa o realizácii projektu

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky v celkovom objeme 35 000 eur na financovanie rozvojových projektov „Protidrogová prevencia 2016“.

Účelové finančné prostriedky sa poskytujú na základe § 4d ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Žiadosť predkladá okresný úrad v sídle kraja za centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a za špeciálne výchovné zariadenia (liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá, reedukačné centrá) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, resp. špeciálne výchovné zariadenie okresnému úradu v sídle kraja, odboru školstva
 
           do 04. apríla 2016.
 
Odbor školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja predloží žiadosti MŠVVaŠ SR v lehote

            do 11. apríla 2016.