Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky
Stromová 1, 813 30
Bratislava
Tel. +421 2/59374111
e-mail: info@minedu.sk
» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2015 » VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI O ROZVOJOVÝ PROJEKT NA PODPORU ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA ROK 2015

VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTI O ROZVOJOVÝ PROJEKT NA PODPORU ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA VZDELÁVANIA PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV V OBLASTI FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA ROK 2015

ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu podpory organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti pre rok 2015

V rámci Výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti pre rok 2015 bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 22 projektov organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti.

Z predložených projektov neboli vyradené žiadne projekty.


Návrh Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti zo dňa 4. mája 2015, v ktorom odporučila poradie 22 projektov a výšku účelových finančných prostriedkov určených na ich realizáciu, minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválil.

Súbor typu pdf Poradie a výška účelových finančných prostriedkov určených na realizáciu rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti na rok 2015


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že v roku 2015 bude prideľovať účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov na podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti.

Oblasťou podpory  je organizačné zabezpečenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti zamerané na témy:

Žiadosť predkladá oprávnený žiadateľ písomne na formulári žiadosti spolu s ďalšími prílohami podľa výzvy na adresu príslušného Obvodného úradu v sídle kraja.

Konečný termín na predloženie žiadostí (rozhoduje dátum prijatia na poštovej pečiatke) podľa zverejnených požiadaviek  je

27. marec 2015.