» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2016 » Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“

Zverejnenie výsledkov Výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „ Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“

      Na základe výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“ bolo predložených Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky  (ďalej len „ministerstvo“) celkom 88 projektov s požiadavkou 227 641, 91,- € na ich realizáciu.

       Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“ navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 20 projektov s celkovou požiadavkou 51 585,-€. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú uvedené v tabuľke „Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte  Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“.
V zozname nepodporených projektov sa nachádza 68 rozvojových projektov s odôvodnením ich nezaradenia do zoznamu podporených rozvojových projektov. 

zoznam podporených projektov Zvýšenie efektivity 2016
Zoznam nepodporených projektov Zvýšenie efektyvity 2016


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 52 013 € na podporné opatrenia pre výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa vzdelávajú v špeciálnych školách.

Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle oprávnený žiadateľ príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja do 8. apríla 2016.