» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2016 » Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2016“

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2016“

 

Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2016“

     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2016“, bolo MŠVVaŠ SR predložených 35 projektov zo 6 krajov  (kraj  Banskobystrický  – 4,  Trnavský - 6,  Košický – 8, Nitriansky - 15,  Prešovský – 1, Bratislavský – 1). 
Na tento rozvojový projekt MŠVVaŠ SR vyčlenilo 20 000,- €, pričom na jeden projekt môže byť finančná dotácia  max. 2 000,- €.  Celkové požadované finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR boli  vo výške  58 151 € a v rámci povinného 5% spolufinancovania zriaďovateľmi vrátane iných zdrojov vo výške 5802,09 €.              
12 projektov bolovyradených, a to hlavne z týchto  dôvodov:              
·  nedodržanie podmienok  najmenej 5 % spoluúčasti z celkových nákladov na rozvojový projekt,                
·  chýbajúci rozpis jednotlivých výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie.
 
Komisia odporúčala  schváliť 12 projektov podľa hodnotenia členov komisie v celkovej sume 19 690,- €.    
     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorému v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.
     Škola ako realizátor projektu „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2016“, predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 23. 12. 2016, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Kópiu správy aj s prílohami predloží škola písomne aj na MŠVVaŠ SR – Sekciu regionálneho školstva (adresa: „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2016“,Sekcia regionálneho školstva, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava) najneskôr  do 31. 1. 2017.

Zoznam schválených projektov multi

Zoznam neschválených projektov multi

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Regionálna a multikultúrna výchova žiakov patriacim k národnostným menšinám 2016“ vo výške 20 000,- EUR.

Oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k rozvíjaniu národnostnej identity a k zohľadneniu špecifík národností vo vyučovacom procese; k spolunažívaniu detí rôznych národnostných menšín a majority; k formovaniu vzťahu k histórii, kultúre a tradíciám vlastného regiónu.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu zašlú zriaďovatelia základných škôl a stredných škôl s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny okresnému úradu v sídle kraja s označením na obálke „Národnostné menšiny“ do 1. apríla 2016.

Príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor školstva, predloží žiadosti na MŠVVaŠ SR do 15. apríla 2016.