» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2016 » Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“

 ZVEREJNENIE VÝSLEDKOV
výzvy na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu
„Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“
 

V rámci Výzvy na podanie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v stanovenom termíne predložených 63 projektov s celkovou požadovanou sumou 124957,51 €.
 
 
Komisia pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“ navrhla na schválenie ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR podporiť 16 projektov s celkovou požiadavkou 32 236,-€. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú uvedené v tabuľke „Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“.
 
V zozname nepodporených projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“ sa nachádza 47 rozvojových projektov zo zoznamu žiadateľov, zoradených podľa počtu dosiahnutých bodov, ktoré presiahli celkovú výšku finančných prostriedkov, vyčlenených na projekt „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“.   


Zoznam vybraných projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“

Zoznam nepodporených projektov pre pridelenie účelových finančných prostriedkov v rozvojovom projekte „Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“


      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky vo výške 33 000,- € na podporné opatrenia pre skvalitňovanie pedagogicko-psychologického a špeciálno-pedagogického poradenstva.
      Vyplnenú žiadosť s charakteristikou projektu a s analýzou finančného zabezpečenia realizácie rozvojového projektu zašle školské poradenské zariadenie príslušnému Okresnému úradu v sídle kraja, ktorý je jeho zriaďovateľom, do 10. apríla 2016 (vrátane).