» Regionálne školstvo » Rozvojové projekty v regionálnom školstve » Výzvy na podávanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov zverejnené v roku 2016 » Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“

Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“


Vyhodnotenie výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“
 
     V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“ bolo MŠVVaŠ SR predložených  47 projektov (kraj Banskobystrický – 2, Trnavský - 3, Košický – 7, Nitriansky - 21, Prešovský – 9, Bratislavský – 1, Žilinský – 1 a Trenčiansky – 3). 
Na tento rozvojový projekt MŠVVaŠ SR vyčlenenilo 38 986,- €, pričom na jeden projekt môže byť finančná dotácia max. 2 587 €. Celkové požadované finančné prostriedky z MŠVVaŠ SR boli vo výške 109 003,90 € a v rámci povinného 5% spolufinancovania zriaďovateľmi vrátane iných zdrojov vo výške 10 817,20 €.

29 projektov bolo vyradených  z týchto dôvodov:
·       nedodržanie  podmienky najmenej 5 % spoluúčasti z celkových nákladov na rozvojový projekt,
·       chýbajúci rozpis jednotlivých výdavkov podľa položiek ekonomickej klasifikácie,
·        požadovaná vyššia suma na projekt ako bola vo výzve stanovená, 
·       nesúlad rozpisu rozpočtu v jednotlivých stĺpcoch a jeho súčtov.
 
Komisia odporučila schváliť 15 projektov podľa hodnotenia členov komisie v celkovej sume 33 484,- €. 
 
     Finančné prostriedky sa poskytnú žiadateľom prostredníctvom príslušného odboru školstva okresného úradu v sídle kraja v zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, ktorému v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podlieha aj zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov. Škola je povinná pridelené finančné prostriedky použiť výlučne na zabezpečenie cieľa projektu v súlade s rozpisom rozpočtu. Prípadné porušenie podmienok použitia účelových finančných prostriedkov bude kvalifikované ako porušenie rozpočtovej disciplíny a sankcionované podľa zákona č. 523/2004 Z. z.
     Škola ako realizátor projektu „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“ predloží záverečnú správu o výsledkoch realizácie projektu na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja v termíne do 23. 12. 2016, ktorej súčasťou bude aj informácia o nákladoch vynaložených na projekt. Kópiu správy aj s prílohami predloží škola písomne aj na MŠVVaŠ SR – Sekciu regionálneho školstva (adresa: Ing. Katarína Ondrášová, predsedníčka komisie „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“, Sekcia regionálneho školstva, MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava) najneskôr do 31. 1. 2017.

     MŠVVaŠ SR plánuje zorganizovať do 31. 3. 2017 pracovné stretnutie s realizátormi rozvojového projektu vrátane členov komisie za účelom výmeny poznatkov a skúseností škôl pri implementácii projektov v oblasti desegregácie.
 
Zoznam schválených projektov

Zoznam neschválených projektov


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) oznamuje, že na rok 2016 vyčlenilo účelové finančné prostriedky na financovanie rozvojových projektov „Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“ vo výške 38 986,- EUR.

Oblasťou podpory sú aktivity prispievajúce k vyrovnávaniu sociálneho znevýhodnenia žiakov a zabezpečeniu rovnosti príležitostí v praxi spočívajúce v podporovaní záujmu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie; aplikácie nových foriem a metód vzdelávania najmä smerom k podpore čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese; aktivity podporujúce interkultúrne prostredie; aktivity rozvíjajúce spoluprácu s rodičmi.

Žiadosť o financovanie rozvojového projektu zašlú zriaďovatelia základných škôl okresnému úradu v sídle kraja s označením na obálke „Podpora žiakov zo SZP“ do 1. apríla 2016.

Príslušný okresný úrad v sídle kraja, odbor školstva, predloží žiadosti na MŠVVaŠ SR do 15. apríla 2016.