» Mediálny servis » Archív » Oznamy a správy - archív » Oznamy a správy 2009 » Vysoké školy majú určené limity na štúdium externistov

Vysoké školy majú určené limity na štúdium externistov

15.07.2009

     Vláda SR na svojom dnešnom zasadnutí schválila limity súm pre verejné vysoké školy na zabezpečenie bezplatného štúdia externistov. V rámci týchto limitov budú môcť prijímať študentov na bezplatné externé štúdium. Na akademický rok 2010/2011 vyčleňuje vláda na tento účel 8,144 mil. eur, na rok 2009/2010 bola určená suma 7,568 mil. eur.
    
Verejné vysoké školy môžu podľa zákona 131/2002 od externých študentov požadovať školné. Na základe určených limitov školy do 31. októbra rozhodnú, ktoré študijné programy v externej forme zabezpečia bezplatne.
     Po zohľadnení počtu študentov, ekonomickej náročnosti programov, kvality a uplatnenia absolventov boli limity stanovené nasledovne:
- Univerzita Komenského v Bratislave 1 572 876 eur,
- Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 438 279 eur,
- Prešovská univerzita v Prešove 352 981 eur,
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 161 292 eur,
- Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach 216 623 eur,
- Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 397 319 eur,
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 407 821 eur,
- Trnavská univerzita v Trnave 221 842 eur,
- Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 186 696 eur,
- Technická univerzita v Košiciach 791 112 eur,
- Žilinská univerzita v Žiline 529 347 eur,
- Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 193 166 eur,
- Ekonomická univerzita v Bratislave 423 263 eur,
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 422 606 eur,
- Technická univerzita vo Zvolene 231 671 eur,
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave 128 370 eur,
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 86 464 eur,
- Akadémia umení v Banskej Bystrici 65 415 eur,
- Katolícka univerzita v Ružomberku 261 739 eur,
- Univerzita J. Selyeho v Komárne 55 610 eur.

     Na základe vládou schváleného materiálu bude Slovenská republika spolupracovať s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Ide o koncepciu možnej spolupráce, ktorá vytvára základ na uzatvorenie oficiálnej dohody o spolupráci medzi SR a ESA.
    
ESA je medzivládna organizácia, ktorej cieľom je podporovať a propagovať využitie vesmíru koordinovaním vesmírneho výskumu a technológií medzi jednotlivými európskymi štátmi výlučne na mierové účely. Výsledky výskumov ESA ovplyvňujú ochranu životného prostredia, využívanie prírodných zdrojov, mobilitu ľudí a tovarov, ale aj bezpečnosť obyvateľstva. Spolu s Európskou úniou chce posilniť hospodárstvo a skvalitňovať život občanov EÚ.

Bratislava 15. júl 2009