» Aktuality » Vysoké školy a SAV v Bratislavskom kraji majú posledné dni na podanie projektov cez OP Vzdelávanie

Vysoké školy a SAV v Bratislavskom kraji majú posledné dni na podanie projektov cez OP Vzdelávanie

21.03.2012

     Vysokým školám a Slovenskej akadémii vied (SAV) v Bratislavskom kraji, ktoré majú záujem uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy vyhlásenej Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v januári 2012, ostáva už len pár dní na podanie projektov. Termín uzávierky výzvy z operačného programu (OP) Vzdelávanie je v pondelok 26. marca 2012.
    
Štátne, verejné, súkromné vysoké školy a SAV, vrátane jej jednotlivých ústavov, vyplnia a pošlú žiadosť o NFP elektronicky - prostredníctvom verejného portálu ITMS cez adresu http://www.itms.sk. Následne po elektronickom odoslaní žiadosti zabezpečia jej fyzické doručenie do podateľne ASFEU, a to buď poštou, kuriérom alebo osobne. V prípade záujmu si môžu dať vysoké školy a SAV predbežne skontrolovať svoj projekt po formálnej stránke zamestnancom ASFEU v regionálnych informačných kanceláriách v Bratislave, v Žiline, vo Zvolene a v Košiciach.
     Zámerom výzvy s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied v Bratislavskom kraji je vytváranie študijných programov vo svetovom jazyku a spoločných študijných programov slovenských vysokých škôl a popredných vysokých škôl so sídlom v zahraničí. Do aktivít projektov môžu byť zapojení študenti, učitelia a manažment vysokých škôl, zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja na vysokých školách a SAV, ako aj doktorandi a postdoktorandi. Na výzvu je vyčlenená suma 2 milióny eur z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu SR.
     Podrobné informácie k výzve, ako aj kontakty na regionálne informačné kancelárie sú k dispozícii na webovom sídle ASFEU www.asfeu.sk pod operačným programom Vzdelávanie.