» Aktuality » Výsledky štúdie OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS 2013

Výsledky štúdie OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS 2013

25.06.2014
Výsledky štúdie OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS 2013
     Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní TALIS (Teaching and Learning International Study) je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov. Do štúdie OECD TALIS 2013 sa zapojilo 34 krajín sveta, z toho 24 krajín OECD.
     Slovensko sa zúčastnilo v poradí už druhého cyklu tejto štúdie, prvý cyklus bol realizovaný v roku 2008. Finálnu vzorku v TALIS 2013 na Slovensku tvorilo 195 škôl s 3 548 učiteľmi vyučujúcimi na druhom stupni základných škôl a nižšom stupni osemročných gymnázií.
     Štúdiu TALIS realizoval Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) v období od 18. do 31. marca 2013 a spočívala vo vyplnení školského dotazníka riaditeľom školy a učiteľských dotazníkov vybranými učiteľmi. Vyplnenie dotazníkov prostredníctvom internetu – elektronicky, trvalo približne 45 až 60 minút.

Hlavné zistenia štúdie TALIS 2013 na Slovensku
·         Takmer vo všetkých zúčastnených krajinách tvoria väčšinu učiteľov ženy. Na Slovensku to je 82 %, pričom priemerný vek je 43 rokov. V zastúpení riaditeľov tvoria rovnako väčšinu ženy (60 %) s priemerným vekom 53 rokov.
·         V účasti učiteľov na ďalšom vzdelávaní za posledných 12 mesiacov, v čase administrovania dotazníkov, oproti minulému cyklu nenastali žiadne výrazné zmeny a so 73 % tak zostávame pod priemerom krajín (88 %), ktoré sa štúdie TALIS zúčastnili.
·         Až 95 % učiteľov je spokojných s plnením svojich pracovných povinností v danej škole a ak by 72 % z opýtaných učiteľov a 81 % riaditeľov dostalo šancu opäť sa rozhodnúť pre túto profesiu, urobili by tak.
·         Až 82 % našich učiteľov pracuje v školách, ktoré majú nedostatok učebného materiálu a sú tiež limitovaní nedostatkom počítačov (37 %) alebo počítačových softvérov (32 %) potrebných pri vyučovaní, majú nedostatočný prístup na internet (14 %) a nevhodné materiály v knižnici (46 %). V priemere krajín TALIS pracuje na takýchto školách 26 – 38 % učiteľov.
·         Učiteľom, ktorí sa zúčastnili štúdie TALIS, je poskytovaná formálna aj neformálna spätná väzba rôznymi spôsobmi. V priemere krajín TALIS je takmer 80 % učiteľov poskytnutá spätná väzba po priamej hospitácii výučby v škole, na Slovensku je to až 93 % učiteľov, čím sa dostávame medzi krajiny, kde je spätná väzba po priamej hospitácii najčastejším ukazovateľom.
·         68 % našich učiteľov vníma klímu v triede pozitívne, v porovnaní so 75 % učiteľov krajín TALIS. Učitelia, ktorí uviedli pozitívnu klímu v triede, používajú oveľa častejšie aktívne vyučovacie metódy ako práca v malých skupinách, práca na projektoch a  využívanie IKT a pod.
·         Učitelia v rámci krajín TALIS v priemere tvrdili, že vyučovaniu venujú približne 79 % z času vyučovacej hodiny, na Slovensku je toto percento porovnateľné (80 %), pričom administratívna práca a udržiavanie poriadku v triede zaberá našim učiteľom približne 20 %.
·         Len 4 % našich učiteľov si myslí, že práca učiteľa je spoločnosťou ocenená, v krajinách TALIS si to myslí v priemere 31 % učiteľov. Učitelia, ktorí majú možnosť prispievať k rozhodnutiam školy, sú presvedčení, že ich práca je spoločnosťou ocenená.

Čo je štúdia TALIS?
     Medzinárodná štúdia OECD o vyučovaní a vzdelávaní (TALIS – Teaching and Learning International Study) je najväčšou medzinárodnou štúdiou, ktorá sa zameriava na učiteľov. TALIS sa prvýkrát uskutočnil v roku 2008 a ponúkol tak učiteľom a riaditeľom škôl na celom svete možnosť „prehovoriť“ o svojich skúsenostiach v školstve. Štúdia sa zameriava hlavne na tie oblasti, ktoré môžu efektívne ovplyvniť vzdelávanie. Učitelia tak poskytli vlastný pohľad a informácie o zaškoľovacích  programoch a možnostiach ďalšieho vzdelávania, o spätnej väzbe, ktorú dostávajú, o školskom prostredí v triede a klíme školy, o ich vlastnej spokojnosti s prácou a pocitoch z ich vlastných profesionálnych schopností.
     Cieľom štúdie TALIS je doplniť kľúčové medzinárodné a národné údaje o učiteľoch, učení a vplyve, ktorý môžu mať učitelia na vzdelávanie žiakov. TALIS dal príležitosť učiteľom a riaditeľom, aby prispeli k analýze vzdelávacieho systému a k rozvoju vzdelávacej politiky.
     Špecifickým cieľom TALIS 2013 je poskytnúť zúčastneným krajinám pohľad z medzinárodnej perspektívy, ktorý dopĺňa informácie o učiteľskom povolaní a podmienkach vzdelávania so zvýšeným dôrazom na to, ako tieto podmienky ovplyvňujú pedagogický aspekt práce učiteľov, ako aj vzdelávacie prostredie v škole. Analýza dát zúčastnených krajín umožní jednotlivým krajinám spoznať iné krajiny s podobnými problémami a poučiť sa  z iných prístupov k politike vzdelávania.
     Viac informácií nájdete v správe Základná informácia o výsledkoch štúdie OECD TALIS 2013 (v prílohe), ako aj na stránke NÚCEM http://www.nucem.sk/sk/medzinarodne_merania/project/6.