» Aktuality » Výsledky prvého celoslovenského testovania piatakov

Výsledky prvého celoslovenského testovania piatakov

18.01.2016
Výsledky prvého celoslovenského testovania piatakov
     Celkom 43 148 piatakov si overilo svoje vedomosti počas prvého celoslovenského Testovania 5. Ich výsledky odhalili vyše 60 percentnú priemernú úspešnosť v testoch, vyššiu úspešnosť žiakov testovaných elektronickou formou oproti papierovému testovaniu, ako aj regionálne rozdiely vo vedomostiach žiakov.
     Testy písalo 43 148 žiakov z 1457 základných škôl, z toho 40 354 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 2 794 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testovaných bolo 1 316 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským a 14 škôl  s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským.
     Testy v papierovej forme písalo 40 926 žiakov z 1 456 základných škôl, z toho bolo 38 273 žiakov z 1 315 škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 2 653 žiakov zo 126 základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Testy v elektronickej forme písalo 2 232 žiakov zo 111 základných škôl, z toho bolo 2 091 žiakov zo 105 škôl s vyučovacím jazykom slovenským a 141 žiakov zo 6 základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.
     Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 62,0 %, pričom najúspešnejší v nej boli žiaci Bratislavského kraja (70,6 %) a najmenej úspešní žiaci Košického kraja (55,2 %). V poradí úspešnosti nasledovali za žiakmi z Bratislavského kraja ich rovesníci z Trenčianskeho kraja (66,9 %) a na treťom mieste žiaci Žilinského kraja (66,4 %). Môžeme tiež konštatovať, že priemerná úspešnosť žiakov v testovaní v papierovej forme bola 61,5 % a v testovaní v elektronickej forme 70,4 %.
     Rovnako vyššiu úspešnosť v teste zaznamenali žiaci navštevujúci väčšie školy (podľa počtu žiakov v 5. ročníku ZŠ). Žiaci v školách s počtom 38 žiakov a viac v 5. ročníku dosiahli o vyše 4 percentuálne body vyššiu úspešnosť ako žiaci navštevujúci školy do 15 žiakov v triede (58,0 %).
     Pri teste zo slovenského jazyka a literatúry boli opäť najúspešnejší žiaci Bratislavského kraja a najmenej úspešní žiaci Košického kraja. Priemerná úspešnosť žiakov v tomto teste bola 66,6 %. Lepší výsledok v teste zaznamenali žiaci zapojení do testovania elektronickou formou, pričom ich priemerná úspešnosť v teste bola 73,5 %, oproti žiakom, ktorí písali test papierovo - 66,2 % . Celkovo test zo slovenského jazyka a literatúry absolvovalo 40 340 žiakov, z toho 2 089 žiakov elektronicky.
     Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 791 žiakov s priemernou úspešnosťou 57,4 %. I v tomto prípade výsledok potvrdil, že žiakom zrejme viac vyhovovala elektronická forma testu, keďže priemerná úspešnosť žiakov v elektronickej forme bola 66,3 % a v papierovej bola výrazne nižšia (56,9 %).   Z hľadiska krajov najúspešnejší boli žiaci Trnavského kraja (760 žiakov) s priemernou úspešnosťou 69 % a najmenej úspešní boli žiaci Banskobystrického kraja (675 žiakov) s priemernou úspešnosťou  42,3 %. Druhý najlepší výsledok mali žiaci Bratislavského kraja  (62 žiakov) so 68,3 % priemernej úspešnosti, nasledovali - Nitriansky kraj (892 žiakov) 62,2 % a Košický kraj (402 žiakov) 48,3 %.
     Do testovania papierovou formou sa zapojilo aj 937 žiakov zo 159 škôl vzdelávajúcich žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami formou školskej integrácie (žiaci so ŠVVP). Test z matematiky riešilo 919 žiakov so ŠVV s priemernou úspešnosťou 50,7 %. Pri teste zo slovenského jazyka a literatúry bola priemerná úspešnosť 58,1 % pri počte 901 testovaných žiakov. Test z maďarského jazyka a literatúry vypĺňalo 36 žiakov s priemernou úspešnosťou 37,4 %.
     Testovanie 5 sa realizovalo 25. novembra 2015 a prvýkrát sa ho zúčastnili všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov s mentálnym  postihnutím. Testovanie žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie bolo realizované na vybraných školách (žiaci s vývinovými poruchami učenia, narušenou komunikačnou schopnosťou, sluchovým postihnutím a telesným postihnutím).
     Cieľom samotného testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED2. Testové úlohy boli zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, či aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach.
     Objektívnosť testovania v papierovej i elektronickej forme bola v tomto školskom roku zabezpečená prostredníctvom externého dozoru. Kontrolu objektívnosti Testovania 5-2015 vykonávala na 117 základných školách Štátna školská inšpekcia.
     Informácie o výsledkoch T5 v školskom roku 2015/2016 a ďalšie analýzy budú zverejňované na internetovom sídle NÚCEM http://www.nucem.sk/sk/testovanie 5.