» Aktuality » Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 – Maturita 2012

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012 – Maturita 2012

31.05.2012

     Celkovo 59 465 maturantov sa zúčastnilo riadneho i náhradného termínu externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012. V dňoch 13. - 16. marca 2012 sa konal riadny termín pre 59 383 žiakov stredných škôl. Náhradného termínu, ktorý sa konal 17. - 19. apríla 2012, sa zúčastnilo 104 žiakov. Testovania sa zúčastnilo aj 1 081 žiakov so zdravotným znevýhodnením (1,8 % zo všetkých zúčastnených žiakov).
     Do externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky v tomto školskom roku sa zapojilo 754 stredných škôl, z toho bolo 692 s vyučovacím jazykom slovenským, 31 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským, 30 s vyučovacím jazykom maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.
     Všetci žiaci písali povinne testy z vyučovacích jazykov, a to z predmetov slovenský jazyk a literatúra (56 501 žiakov), na školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín aj z predmetov maďarský jazyk a literatúra (2 229 žiakov), slovenský jazyk a slovenská literatúra (2 232 žiakov) a ukrajinský jazyk a literatúra (53 žiakov).
     Každý žiak povinne maturoval z jedného cudzieho jazyka, na výber boli anglický jazyk, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky a taliansky jazyk. Prvýkrát v tomto školskom roku žiaci gymnázií povinne maturovali z cudzieho jazyka na vyššej úrovni obťažnosti, úrovni B2. Žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií si mohli vybrať medzi úrovňami B1 (nižšia) a B2 (vyššia úroveň).
     Spomedzi cudzích jazykov si žiaci najviac vyberali maturitnú skúšku z anglického jazyka na úrovni B1 (26 332 žiakov), anglického jazyka na úrovni B2 (15 651 žiakov), nemeckého jazyka úroveň B1 (10 550 žiakov) a nemeckého jazyka na úrovni B2 (2 304). Nasledujú ruský jazyk úroveň B1 (1 409 žiakov) a B2 (293 žiakov), potom francúzsky jazyk úroveň B1 (78 žiakov) a úroveň B2 (59 žiakov). Najmenej žiakov maturovalo zo španielskeho jazyka (úroveň B2 - 27 žiakov, úroveň B1 - 6 žiakov) a talianskeho jazyka (úroveň B2 - 5 žiakov, úroveň B1 - 6 žiakov).
     Žiaci si mohli vybrať aj externú časť maturitnej skúšky z matematiky, ktorá predstavuje voliteľný maturitný predmet. Pre externú maturitu  z matematiky sa rozhodlo 8 753 žiakov.
     Žiaci písomne maturovali z dvoch častí: z externej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavoval centrálne zadávaný a zároveň centrálne vyhodnocovaný test a z písomnej formy internej časti maturitnej skúšky, ktorú predstavovala slohová písomná práca na danú tému (vyučovacie jazyky) alebo krátka písomná práca na štruktúrované zadanie (cudzie jazyky).
     Témy písomnej formy internej časti maturitnej skúšky boli centrálne zadávané, práce žiakov vyhodnocovali učitelia na základe jednotných hodnotiacich pokynov a kritérií, vypracovaných NÚCEM. Výsledné hodnotenia týchto častí maturitnej skúšky sa uvádzajú v percentách úspešnosti a v prípade externej časti maturitnej skúšky aj v percentile.

Výsledky externej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2011/2012

- Slovenský jazyk a literatúra
    
Priemerná úspešnosť testu bola 59,1 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (70,7 %) v porovnaní so žiakmi stredných odborných škôl a konzervatórií (53,5 %).
     Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v oblasti čítanie s porozumením (gymnáziá 79,3 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 63,3 %), nasleduje jazyková zložka (gymnáziá 75,1 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 55,8 %) a najmenej úspešní boli v  literárnej zložke (gymnáziá 63,4 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 44,1 %).
     Z hľadiska zriaďovateľa, cirkevné školy (6,7 % maturantov) dosiahli významne lepšie výsledky ako školy súkromné (8,3 % maturantov). Rozdiel v úspešnosti medzi štátnymi (85,0 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami je štatisticky nevýznamný. Výsledky na úrovni krajov sú rovnocenné, bez významných rozdielov. Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi 8-ročnými a 4-ročnými gymnáziami.

- Maďarský jazyk a literatúra
    
Priemerná úspešnosť testu bola 69,3 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (80,0 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (61,6 %). Z hľadiska zriaďovateľa, cirkevné školy (4,2 % maturantov) dosiahli významne lepšie výsledky ako školy súkromné (14,5 % maturantov). Nezaznamenali sme rozdiely medzi štátnymi (81,3 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami. Výsledky žiakov Bratislavského kraja boli významne lepšie ako výsledky Banskobystrického kraja.

- Slovenský jazyk a slovenská literatúra (školy s vyučovacím jazykom maďarským)
     Priemerná úspešnosť testu bola 58,1 %. Žiaci gymnázií dosiahli vyššiu úspešnosť (66,8 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (51,7 %). Z hľadiska zriaďovateľa, cirkevné školy (4,2 % maturantov) dosiahli významne lepšie výsledky ako školy súkromné (14,5 % maturantov). Nezaznamenali sme rozdiely medzi štátnymi (81,3 % maturantov) a súkromnými, resp. štátnymi a cirkevnými školami. Výsledky žiakov Bratislavského kraja boli významne lepšie ako v Banskobystrickom kraji.

- Ukrajinský jazyk a literatúra
    
Priemerná úspešnosť testu bola 69,1 %. Test písalo 53 žiakov jedného gymnáziá s vyučovacím jazykom ukrajinským.

- Matematika
    
Priemerná úspešnosť testu bola 50,8 %. Maturitu z matematiky si vybralo 14,7 % všetkých maturantov, z toho bolo 64,2 % žiakov gymnázií a 35,8 % žiakov stredných odborných škôl a konzervatórií. V posledných rokoch sa každoročne zvyšuje záujem o externú maturitu z matematiky u žiakov stredných odborných škôl, podiel maturantov z gymnázií sa naopak mierne znižuje. Gymnáziá dosiahli významne vyššiu úspešnosť (57,6 %) ako žiaci stredných odborných škôl a konzervatórií (38,8 %).
     Z hľadiska obsahu testu boli žiaci najúspešnejší v oblastiach základy matematiky, algebra (gymnáziá 68,5 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 55,5 %), pomerne vysokú úspešnosť dosiahla aj oblasť kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika (gymnáziá 66,7 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 48,2 %). Najnižšiu úspešnosť mala časť stereometria (gymnáziá 28,6 %, stredné odborné školy a konzervatóriá 9,8 %).
     Z hľadiska zriaďovateľa nie sú rozdiely medzi štátnymi (88,3 % maturantov), súkromnými (3,1 % maturantov) a cirkevnými školami (8,6 % maturantov). Najúspešnejší v matematike sú žiaci Prešovského kraja, najmenej úspešní žiaci Banskobystrického kraja. Na celoslovenskej úrovni sme nezaznamenali vecne významné rozdiely medzi 8-ročnými a 4-ročnými gymnáziami.

- Anglický jazyk
    
Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 (gymnáziá) bola 55,4 %. Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B1 (stredné odborné školy a konzervatóriá) bola 48,4 %.
     Najlepšie výsledky dosahujú žiaci v časti počúvanie s porozumením (úroveň B1) a čítanie s porozumením (úroveň B2). Najväčšie problémy žiakom stále robí časť gramatika a lexika.
     V anglickom jazyku na úrovni B2 sú najúspešnejší žiaci Bratislavského kraja, najmenej úspešní sú žiaci Banskobystrického kraja. Na úrovni B2 sú žiaci 8-ročných gymnázií mierne významne lepší v porovnaní so žiakmi 4-ročných gymnázií, a to predovšetkým v Bratislavskom a Trenčianskom kraji.
     Stredné odborné školy a konzervatóriá v anglickom jazyku na úrovni B1 vykazujú porovnateľnú úspešnosť v rámci celého Slovenska.

- Nemecký jazyk
    
Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B2 (gymnáziá) bola 44,7 %. Priemerná úspešnosť testu z nemeckého jazyka na úrovni B1 (stredné odborné školy a konzervatóriá) bola 42,9 %. Vo výsledkoch 8-ročných a 4-ročných gymnázií nie sú významné rozdiely.

- Ruský jazyk
    
Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B2 bola 43,3 %. Priemerná úspešnosť testu z ruského jazyka na úrovni B1 bola 53,5 %.

- Francúzsky jazyk
    
Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B2 bola 61,9 %. Priemerná úspešnosť testu z francúzskeho jazyka na úrovni B1 bola 32,2 %.

- Španielsky jazyk
    
Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B2 bola 56,7 %. Priemerná úspešnosť testu zo španielskeho jazyka na úrovni B1 bola 44,7 %.

- Taliansky jazyk
    
Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B2 bola 76,2 %. Priemerná úspešnosť testu z talianskeho jazyka na úrovni B1 bola 83,3 %.

     Výsledky škôl z jednotlivých predmetov a viac informácií o výsledkoch testovania nájdete na stránke Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania: http://dataportal.nucem.sk/vysledky/. Prezentáciu a podrobnejšie informácie o maturite nájdete na stránke: http://www.nucem.sk/sk/maturita.

Bratislava 31. máj 2012