» Aktuality » Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2013

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2013

23.04.2013
Výsledky celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ – Testovanie 9-2013
     Dňa 13. marca 2013 Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM)  uskutočnil celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl. Testy písalo 41 791 žiakov, z toho 38 855 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 899 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 37 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo aj 2 461 žiakov so zdravotným znevýhodnením (5,9 %).
     Do Testovania 9-2013 sa zapojilo 1 443 základných škôl, z toho bolo 1 304 s vyučovacím jazykom slovenským, 124 s vyučovacím jazykom maďarským, 12 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 3 s vyučovacím jazykom ukrajinským. Žiaci boli testovaní z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra a ukrajinský jazyk a literatúra.
     Po prvýkrát boli testovaní žiaci, ktorí boli vzdelávaní podľa Štátneho vzdelávacieho programu v zmysle obsahovej reformy vzdelávania zavedenej v školskom roku 2008/2009.
     V zmysle zámerov obsahovej reformy vzdelávania a príprav na zmeny v profile žiakov ukončujúcich vzdelávanie na základnej škole sa od roku 2008 postupne menil aj charakter úloh a testov pre žiakov 9. ročníka.  Úlohy v testoch boli viac zamerané na logické myslenie, porozumenie textu, overovanie hĺbky vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach. Do testov z vyučovacích jazykov boli postupne zaraďované aj úlohy na čítanie s porozumením, pričom bol predĺžený čas na ich riešenie. Test z matematiky obsahoval nový typ úloh začlenených do kontextu bežného života, úlohy obsahovali grafy, tabuľky, prehľad vzorcov a jednotiek, bol predĺžený čas na riešenie matematiky.
     V tomto školskom roku sa zvýšila objektívnosť priebehu testovania posilnením činnosti externého dozoru, v každej triede bol počas testovania prítomný učiteľ z inej školy. Externý dozor bol na škole už od rozbalenia zásielky s testami ráno až do zabalenia odpoveďových hárkov do bezpečnostných obálok po ukončení testovania popoludní. Kontrolu regulárnosti a objektívnosti priebehu Testovania 9-2013 vykonávala na103 základných školách Štátna školská inšpekcia.
     Test z matematiky riešilo 41 774 žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 60,07 %. Chlapci riešili test s úspešnosťou 59,2 % a dievčatá 61,0 %, pričom tento rozdiel nebol štatisticky významný. To znamená, že chlapci i dievčatá dosahujú v matematike porovnateľné výkony.  V úlohách, ktoré overovali viac matematickú gramotnosť a boli zasadené do reálneho kontextu života, dosiahli žiaci priemernú úspešnosť 63,4 % a v úlohách, ktoré sa viac podobali školským matematickým úlohám 56,7 %.
     Výsledky z matematiky na štátnych školách (94,8 % deviatakov), súkromných školách (0,4 % deviatakov) a cirkevných školách (4,8 % deviatakov) sú na úrovni národného priemeru, nie sú významné rozdiely medzi výsledkami škôl podľa zriaďovateľa. Nie sú ani rozdiely medzi úspešnosťami mestských a vidieckych škôl na Slovensku. Z hľadiska veľkosti škôl sa nepotvrdzuje, že by menšie školy, resp. školy s menším počtom žiakov (napr. do 15 žiakov v 9. triede) mali lepšie výsledky ako školy s väčším počtom žiakov v ročníku (napr. od 16 – 82 žiakov v 9. triede).
     Výsledky žiakov z matematiky vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru. V číselnom vyjadrení boli najúspešnejší žiaci z Trenčianskeho kraja (63,1 %) a najmenej úspešní žiaci z Banskobystrického kraja (56,4 %). Tieto rozdiely medzi krajmi navzájom však nie sú významné. Najúspešnejší v matematike sú žiaci z okresu Bratislava I (68,9 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (44,5 %). Rozdiel medzi výsledkom týchto okresov v matematike je veľký, takmer 25 %.
     Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo 38 885 žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 67,51 %. Dievčatá boli mierne úspešnejšie (71,2 %) ako chlapci (64,1 %). V úlohách na čítanie s porozumením (72,4 %)  boli žiaci porovnateľne úspešní ako v literárnej zložke (71,1 %), najmenej boli úspešní v jazykovej zložke (62,8 %).
     Výsledky štátnych, súkromných a cirkevných škôl zo slovenského jazyka a literatúry sú na úrovni národného priemeru, nie sú vecne významné rozdiely medzi výsledkami škôl podľa zriaďovateľa. Nie sú ani rozdiely medzi úspešnosťami mestských a vidieckych škôl na Slovensku.
     Výsledky žiakov zo slovenského jazyka a literatúry vo všetkých krajoch sú na úrovni národného priemeru. Nie sú vecne významné rozdiely medzi krajmi navzájom. Najúspešnejší zo slovenského jazyka a literatúry sú žiaci z okresu Kysucké Nové Mesto (74,0 %), najmenej úspešní z okresu Gelnica (56,4 %). Rozdiel medzi výsledkom týchto okresov v slovenskom jazyku a literatúre je viac než 17 %.
     Ani v slovenskom jazyku a literatúre sa nepotvrdzuje, že by menšie školy, resp. školy s menším počtom žiakov (napr. do 15 žiakov v 9. triede) mali lepšie výsledky ako školy s väčším počtom žiakov v ročníku (napr. od 16 – 82 žiakov v 9. triede).
     Test z maďarského jazyka a literatúry písalo 2 899 žiakov, priemerná úspešnosť testu bola 62,74 %. Dievčatá boli v teste úspešnejšie (65, 2 %) v porovnaní s chlapcami (60,3 %). Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Trnavského kraja (68,3 %), najslabšie žiaci Košického kraja (54,4 %).
     Test zo slovenského jazyka  a slovenskej literatúry písalo 2 899 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Priemerná úspešnosť testu bola 69,72 %, dievčatá dosiahli lepšie výsledky (73,7 %) než chlapci (65,7 %). Najlepšie výsledky dosiahli žiaci Bratislavského kraja (80,4 %), najslabšie žiaci Košického kraja (63,3 %).
     Test z ukrajinského jazyka a literatúry písalo 35 žiakov s priemernou úspešnosťou 72,71 %.
     Žiaci, ktorí v testoch z matematiky aj slovenského jazyka a literatúry (resp. maďarského jazyka a literatúry) dosiahli súčasne úspešnosť najmenej 90 %, sú prijatí na štúdium na strednej škole bez prijímacej skúšky pri splnení všetkých podmienok prijímacieho konania. Z testovaných deviatakov bolo takto úspešných v oboch testoch 2 779 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským (7,2 %) a 69 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským (2,4 %). Najviac žiakov s úspešnosťou 90 % a viac z oboch predmetov súčasne bolo v Prešovskom kraji (561 žiakov) a  Žilinskom kraji (494 žiakov), najmenej v Bratislavskom kraji (144 žiakov). 
     Z celkového počtu deviatakov, ktorí dosiahli v oboch predmetoch viac než 90 %, bolo viac  dievčat (64 %) než chlapcov (36 %). Priemerná známka týchto najúspešnejších žiakov na vysvedčení v deviatom ročníku základnej školy bola 1,3. Žiaci s najlepším výsledkom v Testovaní 9 sú teda žiakmi, ktorí sú výborne hodnotení aj podľa školských známok.
     Viac informácií a ďalšie analýzy nájdete na internetovej stránke NÚCEM http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

Osem najúspešnejších škôl v Testovaní 9-2013