» Aktuality » Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

13.08.2018
Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie

     Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásiť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie.
     Doména „Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie“ je nadrezortnou entitou, ktorá prierezovo a interdisciplinárne posilňuje vzájomné prepojenia a spoluprácu s ostatnými doménami inteligentnej špecializácie. Cielené investície do zdravotníctva a s tým súvisiace inovácie vedú k zvyšovaniu kvality života a prosperity obyvateľstva SR.
      Výzva je naplánovaná v rámci špecifického cieľa 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.
     Plánovanými oprávnenými žiadateľmi sú výskumné inštitúcie (Slovenská akadémia vied a jej výskumné organizácie, štátne výskumné inštitúcie, vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie), ako aj podnikateľské subjekty. Povinné budú recipročné partnerstvá v každom predloženom projekte medzi podnikateľskou a výskumnou sférou, pričom oprávnenými partnermi sú všetky typy výskumných inštitúcií.
     Výzva bude uzavretá a potenciálni žiadatelia budú mať čas 4 mesiace na predloženie projektov. Miestom realizácie projektov sú všetky kraje Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja.
     Indikatívna alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 33 696 000 eur. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

     Viac informácií o výzve na https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-08/.