» Aktuality » Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie

Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie

13.08.2018
Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie

     Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásiť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu – Zdravé potraviny a životné prostredie.
     Dlhodobou víziou rozvoja tejto domény je stimulovať trvalo udržateľný rozvoj pôdohospodárstva založený na synergii excelentnej vedy a praxe na princípoch zelenej ekonomiky s rozvojom obehového hospodárstva a biohospodárstva na regionálnej a miestnej úrovni. Ambíciou je najmä zabezpečenie efektívneho a udržateľného pôdohospodárstva v meniacich sa podmienkach životného prostredia.
     Výzva je naplánovaná v rámci špecifického cieľa 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.
     Plánovanými oprávnenými žiadateľmi sú výskumné inštitúcie (Slovenská akadémia vied a jej výskumné organizácie, štátne výskumné inštitúcie, vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie), ako aj podnikateľské subjekty. Povinné budú recipročné partnerstvá v každom predloženom projekte medzi podnikateľskou a výskumnou sférou, pričom oprávnenými partnermi sú všetky typy výskumných inštitúcií.
      Výzva bude uzavretá a potenciálni žiadatelia budú mať čas 4 mesiace na predloženie projektov. Miestom realizácie projektov sú všetky kraje Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja.
     Indikatívna alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je  36 000 000 eur. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Viac informácií o výzve na https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-06/.