» Aktuality » Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

13.08.2018
Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie

     Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásiť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu – Priemysel pre 21. storočie.
     Výroba a spracovanie kovov, kovových konštrukcií, strojárenstvo a výroba elektrických zariadení sú tradične silné a konkurencieschopné odvetvia slovenskej hodnoty, vykazujúce vysoké podiely na exportoch.
     Doména „Priemysel pre 21. storočie“ má druhé najvyššie početnosti patentov a ochranných známok a tvorí ju 6 odvetví priemyselnej výroby: výroba chemikálií a chemických produktov, výroba výrobkov z gumy a plastu, výroba a spracovanie kovov, výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení, výroba elektrických zariadení a výroba strojov a zariadení.
     Výzva je naplánovaná v rámci špecifického cieľa 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.
     Plánovanými oprávnenými žiadateľmi sú výskumné inštitúcie (Slovenská akadémia vied a jej výskumné organizácie, štátne výskumné inštitúcie, vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie), ako aj podnikateľské subjekty. Povinné budú recipročné partnerstvá v každom predloženom projekte medzi podnikateľskou a výskumnou sférou, pričom oprávnenými partnermi sú všetky typy výskumných inštitúcií.
     Výzva bude uzavretá a potenciálni žiadatelia budú mať čas 4 mesiace na predloženie projektov. Miestom realizácie projektov sú všetky kraje Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja.
     Indikatívna alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je  107 712 000 eur. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Viac informácií o výzve na https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-05/.