» Aktuality » Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie

Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie

13.08.2018
Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie

     Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásiť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) na podporu dlhodobého strategického výskumu – Dopravné prostriedky pre 21. storočie.
     Automobilový priemysel je vlajkovou loďou slovenskej ekonomiky. Doména „Dopravné prostriedky pre 21. storočie“ reprezentuje priemyselné odvetvie, ktoré má najvyššie podiely na exportoch Slovenskej republiky, ako aj najvyššiu úroveň vlastných podnikových investícií do výskumu a vývoja.
     Výzva je naplánovaná v rámci špecifického cieľa 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry
      Plánovanými oprávnenými žiadateľmi sú výskumné inštitúcie (Slovenská akadémia vied a jej výskumné organizácie, štátne výskumné inštitúcie, vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie), ako aj podnikateľské subjekty. Povinné budú recipročné partnerstvá v každom predloženom projekte medzi podnikateľskou a výskumnou sférou, pričom oprávnenými partnermi sú všetky typy výskumných inštitúcií.
     Výzva bude uzavretá a potenciálni žiadatelia budú mať čas 4 mesiace na predloženie projektov. Miestom realizácie projektov sú všetky kraje Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja.
     Indikatívna alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je 63 072 000 eur. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Viac informácií o výzve na https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-04/.