» Aktuality » Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

13.08.2018
Výskumná agentúra vyhlási výzvu na podporu dlhodobého strategického výskumu – Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

      Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie plánuje vyhlásiť Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu –– Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel.
     Doména „Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel“ podporí digitálnu transformáciu všetkých odvetví hospodárstva, ako aj verejnej správy. Má možnosť vytvoriť novú úroveň a vybudovať podmienky pre online svet, ktorý je už teraz súčasťou bežného života ľudí i podnikateľov. Kreatívny priemysel zasa predstavuje vysoko perspektívny segment ekonomiky pre krajinu s nedostatkom surovinových vstupov, ktorý vytvára ekonomickú hodnotu na základe individuálneho tvorivého vkladu či umeleckého nadania.
     Výzva je naplánovaná v rámci špecifického cieľa 1.2.1 Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry.
      Plánovanými oprávnenými žiadateľmi sú výskumné inštitúcie (Slovenská akadémia vied a jej výskumné organizácie, štátne výskumné inštitúcie, vysoké školy, verejné výskumné inštitúcie), ako aj podnikateľské subjekty. Povinné budú recipročné partnerstvá v každom predloženom projekte medzi podnikateľskou a výskumnou sférou, pričom oprávnenými partnermi sú všetky typy výskumných inštitúcií.
     Výzva bude uzavretá a potenciálni žiadatelia budú mať čas 4 mesiace na predloženie projektov. Miestom realizácie projektov sú všetky kraje Slovenskej republiky mimo Bratislavského kraja.
     Indikatívna alokácia z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu je  47 520 000 eur. K výške zdrojov EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu v súlade so Stratégiou financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020.

Viac informácií o výzve na https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/va/dopytovo-orientovane-projekty/opvai-vadp2018121-07/.