» Aktuality » Výskumná agentúra a zástupcovia výskumných inštitúcií opäť za okrúhlym stolom

Výskumná agentúra a zástupcovia výskumných inštitúcií opäť za okrúhlym stolom

26.02.2018
Výskumná agentúra a zástupcovia výskumných inštitúcií opäť za okrúhlym stolom
     V krátkom čase po informovaní potenciálnych žiadateľov o podporu výskumných projektov zorganizovala Výskumná agentúra (VA) už druhý odborný okrúhly stôl. Tentokrát  išlo o stretnutie ku konceptu podpory teamingových výskumných centier z operačného programu Výskum a inovácie (OPVaI).
     Na pôde Výskumnej agentúry rokovali predstavitelia sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu OPVaI a VA ako sprostredkovateľského orgánu so zástupcami subjektov, ktoré uspeli s projektami na prestížne teamingové centrá v rámci medzinárodného programu Horizont 2020. Práve tieto výskumné inštitúcie, ktoré uspeli v náročnej medzinárodnej súťaži, čo je súčasne dôkazom ich kvality, by mali dostať možnosť získať aj príspevok z OPVaI.
     Podujatie otvoril generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Rastislav Igliar. V úvode programu oboznámil generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko plénum so základnými princípmi a novými transparentnými postupmi v rámci pripravovaných výziev. Hosťom z akademického sektora boli prezentované najmä novinky v podobe domén inteligentnej špecializácie, zjednodušený výskumno-vývojový zámer, nové pravidlá pri posudzovaní žiadostí a komplementárne pravidlá. Nasledovala odborná diskusia. Vyhlásenie výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú podporené zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja s celkovou plánovanou alokáciou vo výške 43  miliónov eur je plánované už na marec.
     Podpora prestížnych teamingových výskumných centier je súčasne aj prioritou Európskej komisie (EK).  Z výziev na podporu teamingových výskumných centier z operačného programu Výskum a inovácie bude jedna pre Bratislavský kraj a jedna pre ostatné regióny Slovenska. Vyhlásené budú za využitia nových kvalitatívnych podmienok a prísnejších a transparentnejších pravidiel. Predkladané projekty podporia komplementárnym spôsobom tzv. medzinárodné teamingové výskumné centrá v rámci „Teaming for Excellence“, nového nástroja EK  s cieľom prepojiť excelentné európske univerzity, výskumné organizácie a žiadateľov z členských krajín EÚ.
     „Prioritou ministerstva školstva a Výskumnej agentúry bude výrazne zrýchliť proces schválenia  žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameraných na podporu teamingových výskumných centier v zmysle záväzkov, ktoré ministerstvo deklarovalo voči Európskej komisii. Aj preto Výskumná agentúra ponúkla všetkým štyrom subjektom – potenciálnym žiadateľom týchto výziev - individuálne konzultácie pre každý projekt jednotlivo, aby sa predišlo možnej chybovosti a zakceleroval sa proces posudzovania projektov a ich následná implementácia,“ uviedol generálny riaditeľ VA Stanislav Sipko.

 
Ďalšie informácie k operačnému programu Výskum a inovácie je možné nájsť  na webovom sídle:
www.opvai.sk
www.vyskumnaagentura.sk

Informácie a prezentácie z podujatia: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/podujatia/podujatia-archiv/okuhly-stol/16-okruhly-stol-koncept-podpory-teamingovych-vyskumnych-centier-z-operacneho-programu-vyskum-a-inovacie.