» Ministerstvo » Dokumenty a materiály » Štatistika » Výkaz Škol (MŠVVŚ SR) 40-01

Výkaz Škol (MŠVVŚ SR) 40-01


Výkaz o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 podľa stavu k 15. 9. kalendárneho roka

!!! Oznam pre školy a školské zariadenia !!!
Zber údajov pre nápočet podielových daní na rok 2018 bol uzavretý

aktuálne údaje zo zberu sú k dispozícii na adrese:    http://www.vykazy.sk/

 
Za žiaka do 15 rokov veku sa považuje každý žiak narodený po 1.1.2002 vrátane.

Za dieťa, ktoré má 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, sa považuje dieťa narodené 31.08.2012 a skôr.


Zisťovanie sa vykonáva na základe § 7a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Zisťovanie bude slúžiť ako podklad MF SR pre nápočet podielových daní obciam na rok 2018.

Výkaz pre rok 2018
Príručka k zberu údajov  a metodický pokyn na vypĺňanie štatistického výkazu

Výstupy:

sumár zberu údajov k 15.9.2018 (.xlsx, .ods) - podľa stavu k 17. 12. 2018
sumár zberu údajov k 15.9.2017 (.xlsx, .ods) - podľa stavu k 13. 03. 2018
sumár zberu údajov k 15.9.2016 (.xlsx, .ods) - po opravách k 16. 03. 2017
sumár zberu údajov k 15.9.2015 (.xlsx, .ods) - po opravách k 15. 03. 2016
sumár zberu údajov k 15.9.2014 (.xlsx, .ods) - po opravách k 18. 03. 2015
sumár zberu údajov k 15.9.2013 

Prehľadové súbory: