» Vysoké školstvo » Financovanie » Rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2017 » Výzva na rozvojové projekty - všeobecná » Vyhodnotenie výzvy na rozvojové projekty – všeobecná

Vyhodnotenie výzvy na rozvojové projekty – všeobecná

Výzva bola zverejnená v roku 2016 pod číslom 2016-24761-15A0.
Z 20 verejných vysokých škôl 19 verejných vysokých škôl podalo v určenom termíne prostredníctvom portálu vysokých škôl návrh projektu a následne doručilo aj žiadosť o poskytnutie dotácie. Všetky vysoké školy žiadali o dotáciu v takej výške, aby neprekročili uvedený limit.
Celkovo na výzvu bola alokovaná suma 3 754 000 eur. Vysokým školám sa navrhuje poskytnúť 3 669 507 eur, z toho 1 467 420 eur vo forme kapitálových výdavkov.
Všetky projekty boli posúdené dvomi internými hodnotiteľmi, ktorí v prípade jednotlivých projektov vyhodnotili základné kritériá ako splnené a kvalitatívne kritériá ako splnené alebo prevažne splnené. Výzva bola nastavená tak, že vysoké školy nesúťažili medzi sebou o poskytnutie dotácie, preto bolo postačujúce len overiť splnenie podmienok.
V prípade dvoch projektov – UK - Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov a KU - Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU bolo navrhnuté nefinancovanie niektorých položiek rozpočtu, resp. ich financovanie len v zníženej miere.
 Zoznam financovaných projektov a suma poskytnutej dotácie

zoznam podporených projektov
Vysoká škola Názov projektu BV KV Spolu
UK
Kvalitné a moderné služby pre vzdelávanie a administratívu na UK: budovanie a podpora pre fungovanie informačných systémov
748624 60267 808891
UPJŠ
Rozvoj a skvalitňovanie e-služieb a poradenstva na univerzite
88728 169272 258000
PU
Rozvoj výskumnej a technickej infraštruktúry Prešovskej univerzity
83166 81386 164552
UCM
Optimalizácia podmienok vzdelávania vo vybraných inovovaných študijných programoch
75000 17000 92000
UVLF
Vytvorenie nových postupov v praktickej výučbe zavedením Centra klinických zručností a zlepšením podmienok praktickej výučby na Klinike koní
48496 60504 109000
UKF
Centralizovanie a zefektívnenie poradenstva pre študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
49933 130067 180000
UMB
Rozšírenie učebňových priestorov telovýchovy v budove športového areálu UMB
0 169000 169000
TVU
Modernizácia a integrácia univerzitných informačných systémov Trnavskej univerzity v Trnave
96965 0 96965
STU
Rozvoj výskumnej infraštruktúry STU
417056 84944 502000
TUKE
Rozvoj Centier excelentného výskumu inteligentných adaptívnych nosných systémov a alternatívnych zdrojov energie Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach
47047 289950 336997
ŽU
Inovácia a optimalizácia sieťovej infraštruktúry a univerzitného dátového centra
26969 241020 267989
TUAD
Certifikácia systému manažérstva kvality TnUAD podľa nových štandardov ESG 2015 a revidovaných noriem STN EN ISO 9001 : 2016
54999 0 54999
EU
Implementácia jednotnej správy identít a rozvoj sieťovej IT infraštruktúry Ekonomickej univerzity v Bratislave
155424 0 155424
SPU
Rozvoj informačných technológií v kontexte cieľov dlhodobého zámeru SPU v Nitre
185700 0 185700
TUZvo
Vybudovanie oddychovej (relax) zóny pre študentov Technickej univerzity vo Zvolene
0 103000 103000
VŠMU xyz 51000 0 51000
VŠVU
Galéria Medium - multifunkčné výstavné, kultúrne a vzdelávacie centrum
12590 25260 37850
KU
Rozvoj a podpora kvalitného a udržateľného vzdelávania na KU
63090 33050 96140
UJS
Rozvoj sieťovej infraštruktúry Univerzity J. Selyeho
27190 2700 29890