» Ministerstvo » Kontrolná činnosť » Vyhodnotenie kontrolnej činnosti a výkonu štátneho dohľadu za rok 2007

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti a výkonu štátneho dohľadu za rok 2007

Predmetný materiál „Vyhodnotenie kontrolnej činnosti a výkonu štátneho dohľadu v roku 2007 pri financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení podľa § 87 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov v rezorte školstva za rok 2007" sa predkladá na základe schváleného Plánu hlavných úloh Ministerstva školstva Slovenskej republiky (ďalej len „MŠ SR") na rok 2008, schváleného Plánu gremiálnych porád ministra školstva SR na rok 2008 (číslo materiálu 4/13) a v súlade so schváleným zameraním kontrolnej činnosti MŠ SR na rok 2008.