» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a v konzervatóriách » Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017 (1. februára 2018)

Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017 (1. februára 2018)

(1. februára 2018)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo dňa 29. januára 2018 Vyhodnotenie experimentálneho overovania v stredných odborných školách v Slovenskej republike v školskom roku 2016/2017“.
 
Vyhodnotenie obsahuje:
  • Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2018/2019,
  • Zoznam študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2018,
  • Zoznam študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude neúspešne ukončené dňa 31. augusta 2018.
Pri predkladaní návrhov na experimentálne overovanie, samotnej realizácii experimentálneho overovania, predkladaní priebežného hodnotenia a záverečného vyhodnotenia experimentálneho overovania sa postupuje v súlade s § 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.