» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a v konzervatóriách » Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (8. decembra 2011)

Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (8. decembra 2011)

(8. decembra 2011)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov schválilo dňa 8. decembra 2011Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií“.

Vyhodnotenie obsahuje:

  • Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2012/2013,
  • Zoznam študijných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2012.

Pri predkladaní návrhov na experimentálne overovanie, samotnej realizácii experimentálneho overovania, predkladaní priebežného hodnotenia a záverečného vyhodnotenia experimentálneho overovania sa postupuje v súlade s § 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
formát pdf Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií