» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie v stredných školách » Experimentálne overovanie v stredných odborných školách a v konzervatóriách » Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (12. januára 2009)

Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií (12. januára 2009)

(12. januára 2009)

     Ministerstvo školstva SR v súlade s § 14 ods. 6 písm. f) zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z. schválilo „Vyhodnotenie experimentálne overovaných študijných a učebných odborov stredných odborných škôl a študijných odborov konzervatórií“.

Vyhodnotenie obsahuje:

  • Zoznam študijných a učebných odborov, ktoré sa budú experimentálne overovať v školskom roku 2009/2010,
  • Zoznam študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude úspešne ukončené dňa 31. augusta 2009,
  • Zoznam študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie bude neúspešne ukončené dňa 31. augusta 2009,
  • Zoznam študijných a učebných odborov, ktorých experimentálne overovanie sa utlmuje.

     Pri predkladaní návrhov na experimentálne overovanie, samotnej realizácii experimentálneho overovania, predkladaní priebežného hodnotenia a záverečného vyhodnotenia experimentálneho overovania sa postupuje v súlade s § 14 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z.z..