Výchovné a psychologické poradenstvo na Slovensku oslavuje 50 ročnú tradíciu

18.06.2007

     Pri príležitosti 50 rokov výchovného a psychologického poradenstva na Slovensku sa uskutoční v utorok 19. júna 2007 pracovno-odborný seminár zástupcov Ministerstva školstva SR, Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a Krajského školského úradu v Bratislave. Spolu s odborníkmi z pedagogicko-psychologických poradní (PPP) budú na stretnutí diskutovať o aktuálnych otázkach v oblasti výchovného a psychologického poradenstva.
     Podujatie bude pokračovať v stredu 20. júna 2007 poradou riaditeľov PPP. Hovoriť sa bude predovšetkým o novej koncepcii pedagogicko-psychologického poradenského systému a jeho implementácii do praxe.

Miesto a čas stretnutia: Kamenný Mlyn – Vajarský pri Plaveckom Štvrtku (okres Malacky), utorok – 13. 00 hod., streda – 8. 30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku