» Regionálne školstvo » Výchova a vzdelávanie národnostných menšín

Výchova a vzdelávanie národnostných menšín

     Výchova a vzdelávanie národnostných menšín je zabezpečovaná v predškolských zariadeniach, základných školách, stredných školách, špeciálnych školách a školských zariadeniach s vyučovacím jazykom alebo vyučovaním jazyka maďarskej, ukrajinskej, rusínskej, nemeckej a rómskej národnostnej menšiny. Súčasne sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie príslušníkov rómskej komunity a detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v školách a školských zariadeniach.

formát pdf  Výňatky z platných všeobecne záväzných právnych predpisov ohľadom zabezpečenia výchovy a vzdelávania detí a žiakov patriacich k národnostným menšinám v Slovenskej republike  


Štatút Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre národnostné školstvo

formát pdf 
Štatút Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre národnostné školstvo


Zriaďovanie školy alebo školského zariadenia s iným vyučovacím/výchovným jazykom ako slovenským
Informatívny materiál pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení

formát pdf  Zriaďovanie školy alebo školského zariadenia s iným vyučovacím/výchovným jazykom ako slovenským

Príloha 1

formát pdf   Príloha 2


Koncepcia rozvoja výučby rusínskeho jazyka v MŠ, ZŠ a SŠ v SR